Hopp til hovedinnhold

Kampen om bevaring av Fetsund lenser

Det var ikke gitt at Fetsund lenser skulle bli fredet, og veien til fredning var vanskelig på flere områder. Lokale ildsjeler tok initiativ og ansvar og bidro sterkt til at lensene ble fredet og at fløtingsmuseet ble etablert.

Initiativet

Musikkprofessor og tidligere sagbruksarbeider, Harry Kvebæk, tok initiativet og ble en av de drivende krefter i kampen om Fetsund lensers bevaring. Allerede i 1983 sender han brev til Glomma fellesfløtingsforening (Gfff), Norsk Skogbruksmuseum og Fet kommune, hvor han lanserer ideen om et nasjonalt fløtingsmuseum i Fetsund. I 1985, den siste fløtingssesongen, begynner diskusjonene om lensenes fremtid for fullt og Fetsund Lenseminneforening stiftes 29. juni.

 • Foto av person som sitter ute på en konstruksjon på elva.
  1/1
  Harry Kvebæk (1925-2012) var av sagbruksarbeiderfamilie fra Fetsund. Han ble trompetist og senere professor ved Norges musikkhøyskole. Fetsund lenser

Nedleggingen

5. mars 1986 annonserer Gfff fløtingen i Glomma som nedlagt og ber interesserte som ønsker å overta anlegg om å melde seg innen 4 uker. Eier-og ansvarsforholdet viser seg å bli det sentrale problemet. Saken er oppe i Stortingets spørretime som også konkluderer med at eierspørsmålet må avklares. Fetsund Lenseminneforening melder sin interesse for å overta ansvaret for Bingen og Fetsund lenser, men får nei fra Norges vassdrags- og energivesen (NVE) som mener lenseminneforeningen ikke er økonomisk sterk nok til oppgaven. Saken fortsetter med mye kommunikasjon frem og tilbake mellom NVE, Gfff og Akershus fylkeskommune. Fylkeskommunen setter ned et utvalg for å utrede økonomiske og administrative konsekvenser av en bevaring. NVE ber om endelig avklaring innen 10 juni for Fetsund lenser. Anlegget ved Bingen kan bli stående da det ikke utgjør fare for ferdsel.

Rivningstrusselen

Da saken ikke har kommet noen vei gir NVE, den 13. august 1986, klarsignal for full nedlegging og fjerning av Fetsund lenser. Riksantikvaren kommer raskt på banen og freder Fetsund lenser midlertidig for å stoppe fjerningen av anlegget.

Nye forhandlinger om ansvarsspørsmålet forsetter inntil Miljøverndepartementet og Gfff konkluderer med at det må opprettes en stiftelse som kan bli ansvarlig forhandlingspartner.

 • Faksimile av avisartikkel om lenseanlegg.
  1/1
  Fra Akershus arbeiderblad 12. august 1986.

Fredningen

Den 9. april 1987 foreslår Riksantikvaren endelig fredningav Fetsund lenser. Fredingen omfatter anlegget i vann og 20 bygninger. I 1988 kommer interimsstyret for Fetsund lensemuseum på plass og det undertegnes en midlertidig avtale mellom Riksantikvaren og Gfff om tilsyn og vedlikehold av anlegget.

Oktober 1989 holdes konstituerende møte i Stiftelsen Fetsund lensemuseum. Den 25.august 1990 åpner Fetsund lensemuseum endelig for publikum.

 • Faksimile av avisartikkel om lensene.
  1/1
 • Faksimile av avisannonse om åpning av lensemuseet.
  1/1
  Annonse fra lensemuseets åpningsdag Fetsund lenser
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1