Hopp til hovedinnhold

I 2023 har vært et år med mange høydepunkter og høyt aktivitetsnivå. En stor del av året har vært preget av utforming av strategisk retning for MiA. I desember vedtok styret ny strategisk retning for perioden 2024-2027. 

2023 har vært et utfordrende driftsår for MiA, hvor ekstremvær og flom har ført til skader og driftsopphold på flere museer, samt at vi dessverre opplevde brann på Ullensaker museum. Til tross for dette har MiA kun hatt en mindre nedgang i besøkstallene, ned 4 % fra 2022 til 217 000 besøkende. Det er svært gledelig at flere av museene har sterkt økning i besøkstall denne sesongen, hvor blant annet Follo Museum, Skedsmo Bygdetun, Avistegnernes hus, Eidsvoll Museum og Oslofjordmuseet kan skilte med fra 15-24 % økning i besøkstallene.

Styret vil berømme en organisasjon som har stått samlet gjennom flere perioder med ekstremvær, flom og brann og hvor beredskapen er satt på prøve. I disse periodene har godt håndverk, erfaring og gode beredskapsplaner hindret større skade på fredete og verneverdige kulturminner, selv om vi dessverre ikke kan hindre all skade og ødeleggelse.

Styret ser at det arbeides målrettet med å øke museets egeninntekter. Samtidig har MiA en stor andel av sin finansiering fra stat, fylke og kommune. Med en vesentlig prisvekst de senere år er det en forutsetning for opprettholdelse av dagens driftsnivå at offentlige driftstilskudd videreføres på minimum dagens nivå. Styret ser derfor med bekymring på den stadig økende diskrepansen mellom prisvekst og utviklingen i offentlige driftstilskudd.

Tilskuddsnivåene varierer imidlertid sterkt mellom de mange eier- og vertskommunene hvor MiA har museumsdrift. Styret understreker viktigheten av at også lokale og regionale myndigheter støtter opp under museumsdriften og forvaltningen av vår felles kulturarv, og slik bidrar til å styrke museene som sentrale kulturaktører i sin region.

MiA kan i 2023 vise til gode resultater på de fleste områder og styret takker alle ansatte for dedikert og godt museumsfaglig arbeid av høy kvalitet Vi takker også alle frivillige og samarbeidspartnere for godt samarbeid i 2023!

Styret har i 2023 bestått av: 

 • Hanne Mæland, styreleder
 • Elisabeth Grændsen
 • Astrid Galstad
 • Knut Nafstad
 • Unn Pedersen
 • Jonas Nordby, ansattvalgt
 • Anniken Hesselberg, ansattvalgt

Og følgende vararepresentanter: 

 • Ellen Johanne Lerberg
 • Oddvar Igland
 • Siri Hov Eggen
 • Morten Tvedt
 • André Brunvoll, ansattvalgt
 • Kristine Kandal-Ilagsmoen, ansattvalgt

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1