Hopp til hovedinnhold

I 2022 har det vært svært høy aktivitet i hele MiA. Styret gleder seg over at besøkstallene for alle MiAs avdelinger er tilbake på nivået fra før koronapandemien. Hele 227 000 besøkende fant veien til en av MiAs avdelinger, hvorav 30 000 var barn og unge som deltok i pedagogisk virksomhet. Dette er svært gledelige tall, for en sårbar publikumsgruppe som har vært spesielt rammet av nedstengingene.

Det har vært et krevende år for MiA økonomisk, og årsregnskapet viser et underskudd på ca. 1,3 millioner kroner. Underskuddet skyldes økte kostnader til strøm og fjernvarme, som har økt med 2,7 millioner kroner sammenlignet med før prisveksten. Til tross for dette har MiA i det store og hele reetablert driftsåret fra før koronapandemien, men det er en forutsetning for opprettholdelse av driftsnivået at offentlige driftstilskudd videreføres på minimum dagens nivå.

Styret ser også at tilskuddsnivåene varierer sterkt mellom de mange eier- og vertskapskommunene hvor MiA har museumsdrift. Styret ønsker å understreke viktigheten av at også lokale og regionale myndigheter støtter opp om museumsdriften og forvaltningen av vår felles kulturarv, og dermed bidrar til å styrke museene som sentrale kulturaktører i sin region.

Styret har i 2022 ansatt ny direktør. Vi vil med dette berømme en samlet organisasjon som har tatt kollektivt ansvar i perioden med konstituert ledelse, frem til ny direktør tiltrådte i oktober.

MiA kan vise til gode resultater på alle områder, og styret takker de ansatte for dedikert og godt museumsfaglig arbeid av høy kvalitet. Vi takker også alle frivillige og samarbeidspartnere for et godt samarbeid i 2022!

Styret har i 2022 bestått av:

  • Hanne Mæland (styreleder)
  • Elisabeth Grændsen
  • Astrid Galstad
  • Knut Nafstad
  • Unn Pedersen
  • Morten Vollset
  • Jonas Nordby (ansattvalgt)
  • Kristine Kandal-Ilagsmoen (ansattvalgt)
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1