<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Vedtekter for MiA – Museene i Akershus

§1
Navn

Stiftelsens navn er MiA – Museene i Akershus. Stiftelsens engelske navn er MiA – Museums in Akershus.

§2
Formål

MiA er et konsolidert museum og en driftsorganisasjon for et bredt spekter av museer: kulturhistoriske museer, teknisk-industrielle kulturminner og et våtmarkssenter. MiA skal også være et ressurssenter og samarbeidsorgan for kulturvernet i fylket. Stiftelsens avdelinger skal være tilgjengelig for allmennheten.

Stiftelsen er en forsknings- og utdanningsinstitusjon, som også har kompetansesentre innenfor relevante fagfelt. Stiftelsen skal bidra i nasjonalt og internasjonalt samarbeid og nettverk innenfor aktuelle fagområder.

§3
Grunnkapital

Stiftelsen Akershus fylkesmuseum ble opprettet av Akershus fylkeskommune og Akershus Kulturvernråd i 1996. Stiftelsen endret navn til Akershusmuseet etter vedtak om konsolidering mellom Akershus fylkesmuseum og Fetsund Lenser i 2008. Grunnkapitalen var ved dannelsen 55 000 kr. Grunnkapitalen kan økes ut over dette ved ytterligere bidrag fra stifterne.

§4
Stiftelsens samlinger

MiA forvalter egne samlinger, samt samlinger for museumseiere og andre aktører. Samlinger omfatter immaterielle kulturminner og objekter som gjenstander, fotografier, arkivalia, bygg, anlegg og potensielt også andre verdier.

De lokale eierne beholder eiendomsretten til lokalavdelingenes samlinger slik det er beskrevet i de enkelte særavtaler.

Stiftelsen MiA – Museene i Akershus administrerer og utvikler fellesregistre over samlingene.

Stiftelsens styre kan, etter anbefaling fra den lokale eier og fra stiftelsens faglige ansvarlige, treffe beslutninger om langtidsdeponering.

Avhending av objekter i samlingene må skje i samråd med eier.
Objekter fra samlingene kan ikke pantsettes.

Stifterne og museumseierne kan, om styret i MiA ser det som formålstjenlig, overdra eiendeler, samlinger og verdier til stiftelsen.

§5
Styringsorganer

Stiftelsens styringsorganer er styre, direktør og representantskap.

Stiftelsens forretningsadresse er Strømsveien 74, 2010 Strømmen.

§6
Representantskapet

Representantskapet utgjøres av:

 • Representanter for eierne for de tilsluttede avdelingene. Eier stiller med én representant så sant ikke annet fremgår av samarbeidsavtalen mellom MiA – Museene i Akershus og den aktuelle avdeling.
 • Fem representanter fra Akershus fylkeskommune.
 • Fem representanter fra Akershus kulturvernråd.

Ansatte i MiA–Museene i Akershus kan ikke representere eiere eller Akershus kulturvernråd i representantskapet.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er møteleders stemme utslagsgivende. Unntak gjelder for omdanning - jfr. § 13.

Styremedlemmer i MiA – Museene i Akershus møter med tale- og forslagsrett.

Følgende har møterett, men ikke stemme- og forslagsrett:

 • Vararepresentantene i representantskapet, med mindre de møter som representanter.

Representantskapet velger selv sin møteleder. Representantskapet fastsetter styrets godtgjørelse.

§7
Representantskapsmøter

Ordinært representantskapsmøte holdes innen 1. mai hvert år.
Styret innkaller til representantskapsmøte med minst tre ukers varsel. Med innkallingen skal følge nødvendige sakspapirer. Representantskapsmøtet skal forelegges:

 • Årsrapport
 • Revidert regnskap og økonomisk situasjon i inneværende år
 • Endringer i vedtekter
 • Handlingsplaner og budsjett
 • Innkomne saker

Representantskapsmøtet skal annet hvert år, etter innstilling fra valgkomiteen, velge tre medlemmer med varamedlemmer til styret i MiA.

Ethvert representantskapsmedlem kan fremme saker for representantskapsmøtet. Saker som ønskes behandlet på representantskapsmøtet, må være kommet styret i hende senest 1. mars.

Ekstraordinært representantskapsmøte avholdes når styret eller minst 1/3 av representantskapets medlemmer krever dette. Innkalling skjer skriftlig med tre ukers varsel. Møtet kan bare gjøre bindende vedtak i saker som er oppført på sakslista og som ligger innenfor representantskapets myndighetsområde.

§8
Valgkomité

Representantskapet oppnevner en valgkomité med fire medlemmer etter innstilling fra Akershus fylkeskommune og Akershus kulturvernråd, med hhv. to medlemmer hver.

Representantskapet oppnevner leder for valgkomitéen.

§9
Styret

Styret er stiftelsens øverste organ og representerer stiftelsen utad. Styret skal påse at stiftelsens formål blir fremmet på best mulig måte og har ansvar for at virksomheten skjer innenfor de rammer og vilkår som til enhver tid gjelder.

Styret skal bestå av åtte medlemmer med varamedlemmer. Av disse oppnevnes to styremedlemmer med varamedlemmer av og blant museets faste personale. Representantskapet velger seks medlemmer med seks numeriske varamedlemmer etter innstilling fra valgkomitéen. Tre styremedlemmer og varamedlemmer er på valg hvert annet år.

Medlemmer og varamedlemmer av stiftelsens styre utpekes for en funksjonsperiode på fire år. Ingen styremedlemmer kan ha en sammenhengende funksjonsperiode på mer enn åtte år.

Representantskapet velger styrets leder etter innstilling fra valgkomitéen. Styret velger selv sin nestleder. Styret konstituerer seg selv etter hvert ordinære representantskapsmøte da de trer i funksjon.
Styremedlemmene oppnevnes for maksimalt fire år av gangen.

Styrets leder kaller inn til styremøter etter behov, men minst en gang hver tredje måned. Innkalling til ordinære styremøter skal skje skriftlig med minst en ukes varsel og med angivelse av dagsorden. Ethvert styremedlem eller daglig leder kan, med angivelse av ønsket dagsorden, kreve at det blir innkalt til styremøter. Har et styremedlem forfall skal varamedlemmet innkalles. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer møter. Ved stemmelikhet har styreleder/ møteleder dobbeltstemme. Det føres protokoll over styrets forhandlinger.

Direktør deltar i styrets møter med tale- og forslagsrett.

§10
Styrets oppgaver

Styret er ansvarlig for museets administrative oppbygging, virksomhet og drift. Det skal påse at museets formål blir fremmet på beste måte, og at økonomiske rammer og øvrige vilkår som følge av offentlige tilskudd til virksomheten samt vedtatte budsjetter og handlingsplaner blir fulgt.

Det tilligger styret å forelegge de årsrapport, regnskap og handlingsplan for representantskapet.
Styret er ansvarlig for at stiftelsen blir drevet etter de til enhver tid gjeldende lover og regler for stiftelser, inkludert innsending av nødvendige innberetninger til offentlig myndighet.
Styret ansetter direktør.

§11
Direktør

Den daglige ledelse av museet er tillagt en direktør. Denne er direkte underlagt styret og får sin instruks fra styret.

Direktørens ansvarsområde dekker både administrative og museumsfaglige oppgaver. Direktøren skal sørge for å tilrettelegge saker for styret.

§12
Regnskap og revisjon

Museets regnskap føres og revideres i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og regler for private stiftelser. Revisor oppnevnes av museets styre for ett år om gangen.

§13
Omdanning

Endring av disse vedtektene kan bare skje etter vedtak med 2/3 flertall i styret. Søknad om omdanning av stiftelsens formål (§2) skal besluttes av stiftelsens styre. Stifterne, ved styret i Akershus kulturvernråd og Akershus fylkeskommune, skal konsulteres.

Søknad om omdanning eller opphør kan bare skje etter vedtak med 2/3 flertall i styret. Det skal deretter fattes vedtak på representantskapsmøte, med 2/3 flertall og da med minst 2/3 av representantene tilstede, før søknad sendes Lotteri- og Stiftelsestilsynet.

Søknad om omdanning eller opphør må fremmes for Lotteri- og Stiftelsestilsynet for endelig godkjenning.

Ved opphør av stiftelsen går de samlingene MiA forvalter tilbake til sine respektive eiere. Når det gjelder MiAs egne samlinger, vil det være definert i hvert enkelt tilfelle hvem som vil overta en samling ved opphør eller omdanning. Ved behov, skal styret vedta hvem som skal overta samlinger.

§14
Godkjenning av vedtektene

 • Vedtektene ble først vedtatt på Akershus Kulturvernråds årsmøte 11. mars 1995 og ekstraordinært årsmøte 3. mai 1995.
 • Akershus fylkeskommune fylkeskulturstyret godkjente vedtektene med endringer, sak 44/95.
 • Disse endringene ble godkjent på Akershus Kulturvernråds rådsmøte 28. september 1995.
 • Fylkestinget godkjente omorganisering til stiftelse 24. april 1996.
 • Stiftelsens styre godkjenner endringer i §§ 5, 6, 7, 8,9,10 og 12 i styremøte 25. februar 2002.
 • Vedtektene er behandlet i styret for stiftelsen Akershus fylkesmuseum i møte 14. mars 2005 (sak nr. 15/05).
 • Vedtektene med bl.a. navneendring ble godkjent i styret for Stiftelsen Akershusmuseet i møte 26.11.08 (sak 41/08).
 • Endringene ble tatt til etterretning i Hovedutvalget for kultur, folkehelse og næring i møte 02.12.08 og Fylkesutvalget i møte 04.12.08 (FU-sak 114/08).
 • Endringer i navn ble vedtatt på styremøte 7. desember 2015 (sak V65/2015).
 • Endringer i vedtekter ble vedtatt i styremøte 29. februar 2016 (sak V19/2016), samt ekstraordinært styremøte 11. mai 2016 (sak V36/2016). Endringer i vedtektene, §2 Formål, ble vedtatt på to påfølgende representantskapsmøter 31. mai 2016 (sak 5/2016, samt sak 11/2016).

Strømmen, den 15. 06. 2016