Hopp til hovedinnhold

Vedtekter for MiA – Museene i Akershus

§1

Navn

Stiftelsens navn er MiA - Museene i Akershus. Stiftelsens engelske navn er MiA – Museums in Akershus.

Stiftelsen Akershus fylkesmuseum ble opprettet av Akershus fylkeskommune og Akershus Kulturvernråd i 1996. Stiftelsen endret navn til Akershusmuseet etter vedtak om konsolidering mellom Akershus fylkesmuseum og Fetsund Lenser i 2008. Deretter endret stiftelsen navn til MiA – Museene i Akershus i 2016.

Stiftelsen Grinimuseet ble i 2021 overdratt til MiA gjennom en sammenslåing. MiA overtok da det fulle ansvaret for drift og utvikling av Grinimuseet, herunder å dokumentere historien til Grini fangeleir.

Stiftelsen Avistegnernes hus ble i 2021 overdratt til MiA gjennom en sammenslåing. MiA overtok da det fulle ansvaret for drift og utvikling av Avistegnernes hus, herunder å skape et senter for avistegning og et varig forum for Fredrik Stabel og hans Norsk Dusteforbund.

§2

Kontoradresse

Stiftelsens kontoradresse er Strømsveien 74, 2010 Strømmen.

§3

Formål

MiA er et konsolidert museum og en driftsorganisasjon for et bredt spekter av museer: kulturhistoriske museer, kunstmuseer, teknisk-industrielle kulturminner og autoriserte besøkssentre. MiA skal også være et ressurssenter og samarbeidsorgan for kulturvernet i fylket. Stiftelsens avdelinger skal være tilgjengelig for allmennheten.

Stiftelsen er en forsknings- og utdanningsinstitusjon, som også har kompetansesentre innenfor relevante fagfelt. Stiftelsen skal bidra i nasjonalt og internasjonalt samarbeid og nettverk innenfor aktuelle fagområder.

§4

Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er kr. 455 000.

§5

Stiftelsens samlinger

MiA forvalter egne samlinger, samt samlinger for museumseiere og andre aktører. Samlinger omfatter immaterielle kulturminner og objekter som gjenstander, fotografier, arkivalia, bygg, anlegg og potensielt også andre verdier.

De lokale eierne beholder eiendomsretten til lokalavdelingenes samlinger slik det er beskrevet i de enkelte særavtaler.

Stiftelsen MiA - Museene i Akershus administrerer og utvikler fellesregistre over samlingene.

Stiftelsens styre kan, etter anbefaling fra den lokale eier og fra stiftelsens faglige ansvarlige, treffe beslutninger om langtidsdeponering.

Avhending av objekter i samlingene må skje i samråd med eier.

Objekter fra samlingene kan ikke pantsettes.

Om styret ser det som formålstjenlig, kan det etter avtale med eiere av eiendeler, samlinger og verdier foretas overdragelse til MiA.

§6

Virksomhet

Stiftelsen har, i tillegg til egne museer, inngått samarbeid med en rekke private og offentlige eiere knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold av deres museumsanlegg og samlinger. Disse museene drives som ordinære avdelinger under MiA – Museene i Akershus, som har ansvar for økonomiforvaltning, samlingsforvaltning, personell, mm. MiA - Museene i Akershus skal legge til rette for godt samarbeid med eiere, lokal frivillighet og andre relevante parter.

§7

Valgnemnd

MiA - Museene i Akershus skal ha et kompetansebasert styre som ivaretar regionale interesser. Valgnemnden består av seks medlemmer som velges av MiAs opprettere og MiAs styre med to medlemmer hver. Valgnemnden er sammensatt på følgende måte:

 • To medlemmer oppnevnes av Viken/Akershus fylkeskommune, hvorav en er leder for valgnemnden.
 • To medlemmer oppnevnes av Akershus kulturvernråd.
 • To eksterne medlemmer oppnevnes av styret i MiA.

Valgnemnden oppnevner medlemmer til styret jf. vedtatt instruks for valgnemnden. Styret konstituerer seg selv med leder og nestleder.

Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

§8

Styret

Styret er stiftelsens øverste organ og representerer stiftelsen utad. Styret skal påse at stiftelsens formål blir fremmet på best mulig måte og har ansvar for at virksomheten skjer innenfor de rammer og vilkår som til enhver tid gjelder.

Styret skal bestå av åtte medlemmer, hvorav to medlemmer er valgt av ansatte. Valgnemnden oppnevner seks medlemmer med seks numeriske varamedlemmer jf. vedtatt instruks for valgnemnden. Tre styremedlemmer og varamedlemmer er på valg hvert annet år.

De ansatte velger styremedlemmer og varamedlemmer i henhold til gjeldende lover.

Medlemmer og varamedlemmer av stiftelsens styre oppnevnes for en funksjonsperiode på fire år. Ingen styremedlemmer kan ha en sammenhengende funksjonsperiode på mer enn åtte år.

Styremedlemmene oppnevnes for maksimalt fire år av gangen.

Styrets leder kaller inn til styremøter etter behov, men minst en gang hver tredje måned. Styremøter kan være fysiske eller digitale møter, og styresakbehandling kan skje elektronisk. Innkalling til ordinære styremøter skal skje skriftlig med minst en ukes varsel og med angivelse av dagsorden. Ethvert styremedlem eller daglig leder kan, med angivelse av ønsket dagsorden, kreve at det blir innkalt til styremøter. Har et styremedlem forfall skal varamedlemmet innkalles.

Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer møter. Ved stemmelikhet, har styreleder/ møteleder dobbeltstemme. Det føres protokoll fra styrets møter.

Direktør deltar i styrets møter med tale- og forslagsrett.

§9

Styrets oppgaver

Styret er ansvarlig for museets administrative oppbygging, virksomhet og drift. Det skal påse at museets formål blir fremmet på beste måte, og at økonomiske rammer og øvrige vilkår som følge av offentlige tilskudd til virksomheten samt vedtatte budsjetter og handlingsplaner blir fulgt.

Styret er ansvarlig for at stiftelsen blir drevet etter de til enhver tid gjeldende lover og regler for stiftelser, inkludert innsending av nødvendige innberetninger til offentlig myndighet.

Styret ansetter direktør.

§10

Direktør

Den daglige ledelse av museet er tillagt en direktør. Denne er direkte underlagt styret og får sin instruks fra styret.

Direktørens ansvarsområde dekker både administrative og museumsfaglige oppgaver. Direktøren tilrettelegger saker for styret.

§11

Revisjon

Stiftelsens regnskap revideres av statsautorisert revisor som oppnevnes av styret.

§12

Omdanning og opphør

Omdanning og opphør kan bare skje etter vedtak med 2/3 flertall i styret.

Søknad om omdanning eller opphør må fremmes for Lotteri- og Stiftelsestilsynet for endelig godkjenning.

Ved opphør av stiftelsen går de samlingene MiA forvalter tilbake til sine respektive eiere. Når det gjelder MiAs egne samlinger, vil det være definert i hvert enkelt tilfelle hvem som vil overta disse. Ved behov, skal styret vedta hvem som skal overta samlinger.

§13

Godkjenning av vedtektene

 • Vedtektene ble først vedtatt på Akershus Kulturvernråds årsmøte 11. mars 1995 og ekstraordinært årsmøte 3. mai 1995.
 • Akershus fylkeskommune fylkeskulturstyret godkjente vedtektene med endringer, sak 44/95.
 • Disse endringene ble godkjent på Akershus Kulturvernråds rådsmøte 28. september 1995.
 • Fylkestinget godkjente omorganisering til stiftelse 24. april 1996.
 • Stiftelsens styre godkjenner endringer i §§ 5, 6, 7, 8,9,10 og 12 i styremøte 25. februar 2002.
 • Vedtektene er behandlet i styret for stiftelsen Akershus fylkesmuseum i møte 14. mars 2005 (sak nr. 15/05).
 • Vedtektene med bl.a. navneendring ble godkjent i styret for Stiftelsen Akershusmuseet i møte 26.11.08 (sak 41/08).
 • Endringene ble tatt til etterretning i Hovedutvalget for kultur, folkehelse og næring i møte 02.12.08 og Fylkesutvalget i møte 04.12.08 (FU-sak 114/08).
 • Endringer i navn ble vedtatt på styremøte 7. desember 2015 (sak V65/2015).
 • Endringer i vedtekter ble vedtatt i styremøte 29. februar 2016 (sak V19/2016), samt ekstraordinært styremøte 11. mai 2016 (sak V36/2016). Endringer i vedtektene, §2 Formål, ble vedtatt på to påfølgende representantskapsmøter 31. mai 2016 (sak 5/2016, samt sak 11/2016).
 • Endringer i vedtekter ble vedtatt i styremøte 19.04.2021 (sak V24/2021 og sak V25/2021). Endringer i vedtekter ble vedtatt i representantskapsmøte 19.04.2021 (sak 6/2021 og sak 7/2021).
 • Endringer i vedtekter ble vedtatt i styremøte 27.04.2022 (sak 24/2022) og i representantskapsmøte 27.04.2022 (sak 5/2022).

Strømmen, den 27.04.2022
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1