Hopp til hovedinnhold

Styret er svært godt fornøyd med hvordan organisasjonen har håndtert pandemiåret 2020.

Det har vært et år som stilte høye krav til omstillingsevne, digital nyskaping, og evne til å ta vare på både publikum og kollegaer.

MiAs ansatte i alle ledd, har bidratt til at museene ikke bare har ivaretatt oppgaver på en best mulig måte etter rådende omstendigheter, men også har benyttet annerledesåret til innovasjon og utvikling av arbeidsprosesser som vil styrke organisasjonen på sikt.

Prioriteringen av digital formidling har gitt flere gode prosjekter, men også en læringskurve i hele organisasjonen som vil komme til nytte i den fremtidige formidlingen av museenes tilbud til nye målgrupper.

Lukkede museer gjorde at flere avdelinger kunne prioritere andre driftsoppgaver og innhente etterslep på sentrale områder, som digitalisering av samlinger, avhending, og prosjektering av kommende satsinger.

To store arkitektkonkurranser er g jennomført, samarbeid med Nasjonalbiblioteket om fotoarkiver ble igangsatt, prosjektet Virtuelt Museum fikk solid finansiering, og en rekke mindre, men viktige, nyskapinger ble igangsatt og gjennomført. Dette er viktige initiativer som vil utvikle MiA som et nyskapende og innovativt museum til beste både for publikum, nye målgrupper, fylket og de mange kommunene hvor vi har våre museumsavdelinger.

Styret gleder seg like mye som resten av organisasjonen, til å kunne ønske publikum hjertelig velkommen tilbake, til et MiA som kommer styrket ut av et krevende år.

Med dette, retter styret en stor takk til samtlige ansatte i MiA - Museene i Akershus, for stor, god og utholdende innsats, i et år som har testet en organisasjon som har vist seg sterk og fremtidsrettet.

En stor takk også til alle de frivillige ved museene og til våre samarbeidspartnere i kommuner, fylkeskommune og stat, for alt godt samspill med våre ansatte!

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1