Hopp til hovedinnhold

Gründerworkshop er et samlingsbasert nasjonalt tilbud som gir unge tradisjonshåndverkere kunnskap om og verktøyene til å kunne starte og drive en bærekraftig bedrift i sitt fag.

Små håndverksbedrifter i kultur- og tradisjonsfag i Norge bidrar i samfunnet med store ringvirkninger til både nærmiljø og til vårt felles ansvar til konvensjonen om immateriell kulturarv. Det er nødvendig å styrke fagene med flere profesjonelle utøvere og dermed bringe fagene videre. Vi vil ta del i dette ansvaret og målet er å etablere Gründerworkshop som et varig finansiert tilbud. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB, og piloten gjennomføres med 17 tradisjonshåndverkere høsten 2023 – våren 2024. Vi er glade for at Sparebankstiftelsen DNB har tildelt prosjektet midler for tre nye år etter piloten.

Et tilbud for hele etableringsfasen

Behovet for gründeropplæring er tydelig for oss som jobber med lærebedrifter og lærlinger i de små håndverksfagene. De fleste nyutdannede tradisjonshåndverkere må starte egen bedrift, en krevende oppgave som kommer i tillegg til å være en god håndverker. Opplæring i gründervirksomhet er ikke systematisert og kan oppleves som tilfeldig i forhold til hvor man er lærling eller hva slags tilbud som finnes i regionen man hører til. Vi savnet et sted der tradisjonshåndverkere kan få kunnskap og nettverk direkte rettet mot sin bransje som skiller seg fra andre bransjer ved at en håndverker produserer varer og tjenester selv med mye manuelt arbeid. Derfor satte vi i gang med Gründerworkshop for tradisjonshåndverkere.


Vi har gjennomført dybdeintervjuer med flere tradisjonshåndverkere der vi avdekket behovet for støtte og veiledning i etableringsfasen. Økonomisk usikkerhet og for lite erfaring og kunnskap om hvordan å gjøre gode valg for seg og sin bedrift kommer frem som utfordringer. Vi har satt sammen et program der vi tar tak i arbeidet på en systematisk måte med mål om å gjøre tradisjonshåndverkere bedre rustet til å ta gode valg for seg og sin bedrift.

  • Hånd som skjærer i tre
    1/1

Pilotprosjekt 2023-2024

Oppstarten av pilotprosjektet var i oktober 2023 med 17 deltagere fra hele landet. Deltagerne representerer 7 av de 31 fagene vi retter oss mot.

Gründerworkshop er en hybrid med både fysiske og digitale samlinger. Vi samles fysisk 3 ganger i løpet av et program og 4-6 ganger digitalt. Samlingene er fylt opp med relevant innhold for å svare på tradisjonshåndverkernes utfordringer. Læringen skjer ved å arbeide i en digital plattform levert av Entrepenerdy, samt moduler med tematikk som regnskap, annonsering, markedsføring og å styre egen tid.

Piloten skal evalueres og vi vil ta med oss erfaringene i videre drift av prosjektet. Deltakernes tilbakemeldinger blir viktige for hvordan videre gjennomføring vil ta form.

SEAM metodikk

Vi har inngått et samarbeid med Entrepenerdy, et norsk selskap som har utviklet en digital plattform for å hjelpe bedrifter med å utvikle og realisere ideer. Metoden kalles S-E-A-M og er en systematisk tilnærming til entreprenørskap og innovasjon, og kan hjelpe tradisjonshåndverkere med å redusere risikoen ved å teste ideer og konsepter tidlig i prosessen. Ved å bryte prosessen opp i mindre deler når man arbeider med sitt prosjekt, blir det hele mer oversiktlig for gründeren. Med den digitale plattformen som grunnmur jobber vi med alle steg i utviklingen av et prosjekt, fra ide til prognose.


  • Nærbilde av et smijernsprodukt
    1/1

Målgruppe

Gründerworkshop er et tilbud for faglærte eller lærlinger innen følgende fag:

Bilsalmaker, blyglass, bunad, buntmaker, duodji, filigran, forgyller, garver, gipsmaker, gjørtler, glassblåser, gravør, herreskredder, håndbokbinder, håndvever, keramiker, kurvmaker, møbeltapetserer, orgelbygger, repslager, rigger, salmaker, seilmaker, skomaker, smed, strikkehåndverker, sølvsmed, taksidermist, trebåtbygger, tredreier, treskjærer.

Vår hovedmålgruppe er unge tradisjonshåndverkere i alderen 20-25 år. I de aktuelle fagene er det såpass få utøvere at vi også åpner opp noen plasser for mer etablerte eller nye utøvere med høyere alder. Programmet passer for lærlinger, nyutdannede eller etablerte bedrifter i vekst-/omstillingsfase. Ved at vi også tar inn noen som er aktive i faget vil det på sikt gi unge tradisjonshåndverkere større muligheter da gründerworkshop bidrar til mer bærekraftige bedrifter.

Fagmiljøene er såpass små at vi ønsker å samle deltakere på nasjonalt nivå. Dette vil være med å styrke faglige nettverk både innenfor fagene, men også på tvers av fagene, som skaper større synergieffekter. Parallelt med gründerworkshop arbeider vi også med et Alumninettverk, les mer om det her.

Etter å ha deltatt på Gründerworkshop har deltagerne opparbeidet solid kunnskap om det å være gründer. Kunnskap gir trygghet, og valg som tidligere opplevdes som vanskelige vil nå oppleves lettere. Vi søker om støtte til videre drift av prosjektet, og ønsker å etablere Gründerworkshop som et nasjonalt tilbud for tradisjonshåndverkere. Dersom vi får videre støtte til prosjektet vil vi åpne for nye søknader etter piloten er gjennomført, sommer 2024.

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1