Hopp til hovedinnhold

Vi har fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til en ny, spennende satsning. Prosjektet vil gi unge, nyutdannede håndverkere i de tradisjonelle fagene støtte til å starte og lykkes i egen bedrift. 

Et behovsprøvd tilbud for hele etableringsfasen

Små håndverksbedrifter i kultur- og tradisjonsfag i Norge bidrar i samfunnet med store ringvirkninger til både nærmiljø og til vårt felles ansvar til konvensjonen om immateriell kulturarv. Vi vil ta del i dette ansvaret og målet er å etablere tilbudet som et varig finansiert tilbud i Norge.

Vi i Tradisjonshåndverk i MiA har kontakt med mange fagmiljøer innen tradisjonshåndverk i Norge, både med etablerte bedrifter i 20 ulike tradisjonelle håndverksfag og vi kjenner til mange av de som skal etablere seg, eller er i gang å etablere seg. Dette gjør at vi kan kartlegge og utvikle et godt gründertilbud basert på hva tradisjonshåndverkere trenger på en god måte. 

Behovet for gründeropplæring er tydelig for oss som hele tiden jobber, både med lærlinger i fag der de må etablere seg, og med små lærebedrifter som må fikse sin egen bedrift i tillegg til å være god i håndverket sitt. Små håndverksbedrifter i kultur- og tradisjonsfag i Norge jobber hardt for å synes og overleve. Vi vet at unge nyutdannede tradisjonshåndverkere trenger et springbrett og en starthjelp i salg, markedsføring og oppstart. Med det legger vi til rette for at tradisjonshåndverkere lykkes med å bli en bærekraftig bedrift som samfunnet trenger. Å lykkes i et sjeldent fag har store ringvirkninger i forhold til Norges ansvar om immateriell kulturarv. 

  • Hånd som skjærer i tre
    1/1

Målgruppe

Målgruppen er unge nyetablerte håndverkere i tradisjonelle fag, i østlandsregionen, og unge under utdanning som planlegger å starte egen bedrift. 

De 30 tradisjonelle fagene vi vil rette oss mot er: bilsalmaker, blyglass, bunad, buntmaker, filigran, forgyller, garver, gipsmaker, gjørtler, glassblåser, gravør, herreskredder, håndbokbinder, håndvever, keramiker, kurvmaker, møbeltapetserer, orgelbygger, repslager, rigger, salmaker, seilmaker, skomaker, smed, strikkehåndverker, sølvsmed, taksidermist, trebåtbygger, tredreier, treskjærer. 

Unge utøvere er i fokus, men vi vil være fleksible på alder utfra fagets egenart, der det er få utøvere.

  • 1/1

Temaworkshops

I løpet av året vil vi arrangere Gründerworkshop i ulike gründertemaer. Det kan være markedsføring herunder sosiale medier og nettside, bedriftsmodell- og forretningsplan og identitet- og nisjebygging, lokalmiljø, økonomi, regnskap og budsjett eller lignende tema som kartleggingen viser behov for.

  • Mange mennesker står i en trapp.
    1/1

Prosjektet består av flere deler

1. Kartlegge behov for tradisjonshåndverkere som vil etablere seg

Tiltaket begynner med å intervjue tidligere lærlinger som har startet egen bedrift i samarbeid med et markedsførings-/filmteam som lager en profileringsfilm av tilbudet. Vi vil finne ut hva de savnet/savner av støtte, undervisning og faglig hjelp for å starte. Vi vil kartlegge behov, inn mot det å være en liten unik tradisjonshåndverker kontra en annen bedrift som starter. 

Videre intervjuer vi dagens unge lærlinger for å kartlegge hva de trenger nå og fremover. Intervjuene foregår frem til ca. 1. - 15. september

2. Bygge nettverk/ressurser på fagfolk innenfor gründerkompetanse

Det jobbes parallelt fra oppstart av tiltaket med å få kontakt med aktører/samarbeidsparter, riktige kursholdere og markedsføring (for sosiale medier og gjennom film) for å synliggjøre tilbudet til målgruppa.

3. Utprøvingsdel av workshops med innleide, profesjonelle aktører i feltet og en evalueringsdel

I løpet av høsten 2023 og våren 2024 vil vi ha tre workshopsmoduler med påmelding, og med profesjonelle kursholdere i ulike gründertema.

Det jobbes med evaluering og utvikling til neste samling parallelt med at det jobbes mot et større samarbeid med samarbeidspartnere. Vi trenger også å kartlegge gratiskursene (Skatteetatens/fylkeskommunenes kurs) for å se om de kan tilby noe av det vi trenger på sikt i et større samarbeid.

4. Videre jobber vi får en etablering av en utvidet ordning på området - en fase 2

For å få gjennomført prosjektet har vi en 50% stilling i ett år, med mulighet for at stillingen øker i prosent og kan utvides om prosjektet forlenges eller økes. 

Det blir skrevet en rapport, hvor fallgruver, videre tiltak og den gode praksis blir fremhevet. Ved fullførte kriterier for suksess; som å opprette kontakte med store aktører vi kan samarbeide med, se at kursene gir kursdeltagere økt bevissthet rundt synlighet, levedyktighet, prissetting med gode kursholdere, vil vi kunne videreutvikle erfaringene.

  • 1/1

Nasjonalt tilbud

Sammen med samarbeidspartnere har vi en ambisjon om å utvikle prosjektet videre til et stabilt, nasjonalt tilbud. Målet er å ha etablert en håndfast og god gründeropplæring for unge tradisjonelle håndverkere i etableringsfasen.

Å spille på lag og invitere andre inn tidlig er et viktig grep. Det kan bli en nøkkel i å se på hvordan ansvaret for immateriell kulturarv ivaretas, og hvordan Norge kan skape vekst i bedrifter som ivaretar immateriell kulturarv gjennom blandet annet gründeropplæring for tradisjonshåndverkere.


Finn ut mer