Hopp til hovedinnhold

MiA gikk inn i 2019 med større forestående endringer i organisasjonskartet og i ledergruppen. Tre nye avdelingsdirektører tok fatt på nye oppgaver hos oss i 2019: Hans Olav Stegarud, Joel Boaz og Per Olav Torgnesskar. Opplæringskontoret Tradisjonshåndverk fikk også ny leder, Nina Farnes-Hansen. Med endringer i organisasjonskartet ble det også en omrokkering på ansvarsområder for flere ledere. I året som gikk kom det til mange nye ansatte og lærlinger. Sammen har vi brukt 2019 på å bli kjent, og å utvikle organisasjonen videre sammen.

Året har også vært preget av at museumssektoren står overfor større endringer gjennom regionreformen, kommunesammenslåinger, nasjonal satsing på digitalisering i sektoren, samt en ny museumsmelding og ny museumslov. MiA har som mål å være en markant stemme inn i de ulike prosessene for å sikre organisasjonen og sektorens framtid. Dette er tidkrevende arbeid, men det gir mange fordeler å ta en rolle hvor vi kan bidra til å påvirke framtidens museumslandskap. Regionreformen innebærer ikke navneendring for MiA, og vi vil fortsatt ha fokus på regionen Akershus i Viken fylke. For oss betyr Viken at det er viktigere enn før å ha strategiske og systematiske samarbeid med andre museer i fylket.

Gamle Hvam museum eies av fylkeskommunen. I 2019 og 2020 gjennomføres det større restaurerings- og utbedringsprosjekter. Dette innebar at det vi måtte stenge for publikum fra 1. august. Planen er at det åpnes som normalt for 2020-sesongen.

MiA har sammen med Nes kommune i snart to år med å finne løsninger for driften for Nes samlinger, som til nå har bestått av fem besøkssteder. Det gjenstår at det fattes vedtak vedrørende fremtidig driftsavtale både i kommunen og MiAs styre våren, men fra 2020 drifter MiA bare Stein skole og Funnefoss industriarbeidermuseum for kommunen.

2019 ble det siste året MiA driftet Son kystkultursenter. Med opprettelsen av Oslofjordmuseet i 2013 var intensjonen at det nye museet skulle ha hovedansvar for å ivareta temaet kystkultur faglig. Fra 2020 vil MiAs innsats på kystkulturområdet fokuseres på driften av ett sted langs Oslofjorden, slik at vi kan gi publikum et best mulig tilbud. Vi har god dialog med Vestby i prosessen.

Vi i MiA er svært stolte over at både Kulturdepartementet og Akershus fylkeskommune har gitt oss midler til kompetanseverksted ved Follo museum. Vi vil gjøre vårt beste for at verkstedet kan bli en regional møteplass for bygningsvern og tradisjonshåndverk! Verkstedet blir en integrert del av et kombinert museums- og håndverkstun i Drøbak. Dette er det største av prosjektene vi har fått støtte til i løpet av 2019. Følg MiA og den enkelte avdeling på nett og i sosiale medier for oppdatering på spennende prosjekter.

Tilskudd og gaver til prosjekter er svært viktig for MiAs avdelinger og organisasjonen som helhet. Det er gjennom slike midler vi får gjennomføre tiltak som ikke kan dekkes gjennom ordinære driftsmidler, være seg publikumsrettede tiltak, sikring av eiendommer eller for den slags skyld store, nye bygg eller utstillinger vi sårt trenger. MiA-ansatte blir bare bedre og bedre på søknadsskriving, og vi får gode tilbakemeldinger på at vi gjør mye spennende! Jeg er stolt av ansatte og frivillige som gjør en strålende innsats både innenfor utvikling av museumsdriften og ikke minst i daglig drift. Takk for innsatsen i 2019!

Cecilie Øien

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1