(Foto/Photo)

Forvaltning i 2019

Asker museum 

Det er gjort en stor jobb med den historiske hagen, Barokkhagen. Restaurering av lystpaviljongen, steinmurer, kantstein, nytt smijernsgjerde ved Jugendportalen, stort fokus, samt arbeid med alle staudebedene.

Gjennomgang av våpen-, landbruks- og kjøretøysamlingen er foretatt.

Aurskog-Høland bygdetun

Fjøstaket er utskiftet. Kjøkkeninngang i Kinnestad har blitt løftet opp fra bakken fordi tilbygget hadde sunket. Grusing av veien fra skolen og gjennom bygdetunet ble gjort denne våren, slik at veien ble bedre å gå/kjøre på. Flaggstengene er oppgradert, med ny snor og nye vimpler.

 (Foto/Photo)

Avistegnernes hus

Museet inngikk ny avtale med familien Stabel om forvaltning av den kulturelle arven etter Fredrik Stabel. 

Gjennom foredrag og debattkvelder ivaretar og formidler museet den immaterielle kulturarven for satire og illustrasjonskunst. 

Avistegnernes hus samarbeider med Fritt Ord og ICORN om Drøbaks fribytegnere. I 2019 kom en ny irakisk flyktning til Drøbak, og vi hjelper til med integrering og nye prosjekter, herunder debattkveld om situasjonen i Irak. 

Huseier har fått malt hele fasaden, og bygget var ferdig nyoppusset da museet åpnet den store 20-årsjubileumsutstillingen i juni. Ny husleieavtale er inngått.

Eidsvoll museum

Bygdetunet: Engerbygningen har fått nytt elektrisk anlegg. Bua ved Tømte er støttet opp og noe tømmer er byttet ut pga. råte. Det er gjort sikringstiltak på setra. Vedlikehold av Gammelscena er i forskjøvet til 2020. Arbeidet er dog påbegynt. Det er ryddet under låvebrua og takutspringet på Oppsallåven. Prosessen med å rydde og gjøre låven til et brukbart utstillingslokale pågår. Skigarden rundt setra er nå fullført. Grisebingen er reparert. Forsiktig rensing av tjernet er gjennomført.

Feiring jernverk: Alle sju kølhuspilarene er ferdig restaurert med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Innleid slåttehjelp før sesongen.

St. Pauls gruve: På bakgrunn av en sikkerhetsrapport utarbeidet i 2018, er det utført et omfattende sikringsarbeid i gruven. En del av sikringsarbeidet er gjort med støtte fra Sparebankstiftelsen. Trefelling rundt St. Pauls gruve er nesten fullført. Hensikten er å gjøre områdene mer tilgjengelige og området mer som det var da det var drift i gruven og i jernverket. Det jobbes med et infoskilt som skal stå utenfor gruva.

I Okkupasjonsmuseet er det utført småarbeider på elektrisk anlegg. Trær på oversiden av museet er kappet og krattet fjernet. Parkeringsplassen bak museet er noe utvidet. Panelet på bygningen er supplert og malt.

 (Foto/Photo)

Fetsund lenser og Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren

Ved Fetsund lenser ble det skiftet en galge i elva, produsert 174 meter med dobbel lense, sju 3-stokkers- og fire 4-stokkers flåteganger. Spissprammen ble tatt på land og totalrestaurert. En trekkferge tilhørende på øyene ble også satt på land og restaurert. Arbeidet med restaureringen av Materialbu II ble ferdigstilt, der bl.a. de gamle Eternitplatene på taket på kjettingbua ble byttet med miljøvennlige bølgeplater i et erstatningsmateriale. Senhøstes ble slepebåten M/B Mørkfos satt på slippen. Den blir stående til nødvendige vedlikeholdsoppgaver er gjennomført, og planlagt sjøsetting er våren 2020. Det ble også nær gjennomført et forprosjekt på mudring rundt, og i anlegget i vann. Den endelige rapporten forventes ferdigstilt medio februar 2020. 

På Blikomøya, ved Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren, fikk samtlige gapahuker nye tak, og selve besøkssenteret fikk ny kjøkkeninnredning som tilfredsstiller alle krav til renhold og hygiene. 

Follo museum

Revitalisering av samlingene pågår med intensivert styrke. Samlingene inventeres og gjenstander vurderes og flyttes til MiAs store fellesmagasin der bevaringsforholdene er bedre.

Det pågår kontinuerlig vedlikehold og restaurering av de kulturhistoriske bygningene. Vinduer i 2. etasje på Børsumbygningen er restaurert og bryggerhuset fra Skjellerud er malt.

 (Foto/Photo)

Gamle Hvam museum

Arbeidet med vedlikehold av taket på Svalgangsbygningen kom i gang. Det er også drenert rundt Svalgangsbygningen og Gulbygningen, samt gravd dreneringsgrøfter herfra og ut fra tunet.

En stor vannlekkasje fra sprinkleranlegget førte til at innredning i vaskerom og garderobe i kjelleren måtte rives og bygges på nytt.

Grinimuseet

Det omfattende arbeidet med å registrere, fotografere og gjøre gjenstander knyttet til Grini fangeleir digitalt tilgjengelig for publikum, har fortsatt for fullt i 2019.

Grinimuseets arkivsamling, som blant annet består av mange illegale og legale brev, er gjennomgått og systematisert. Museet har mottatt 300 000 kr fra Arkivverket bl.a. til å gjøre arkivmaterialet tilgjengelig digitalt.

Linderud gård

Innstallering av vanntåkeanlegg, inklusive malearbeid i hele hovedbygningen er ferdigstilt. Nødvendige brannsikringstiltak er gjennomført og opprustet i forbindelse med økt besøk. 

Garasjen er malt i sin helhet på dugnad av frivillige krefter i St. Lazarus. Dette var en omfattende jobb, og et løft som ikke ville latt seg realisere uten frivillig innsats. 

Lommedalsbanen

Damplokomotivet Bjørkaasen har vært i drift ti dager etter at det i mai kom tilbake fra vedlikehold hos Tertitten, Urskog-Hølandsbanen. 

Det er satt opp steinmur med 80 cm høyt gjerde på toppen langs jernbanesporet ved Gundershogget stasjon for å ivareta sikkerheten til publikum, slik at de ikke kommer inn på sporet der togene kjører.

Lørenskog bygdemuseum

Gjerdene rundt våningshuset og Røykåshytta er byttet ut. 

Det er satt inn nytt kjøkken i våningshuset til glede for leietakere og kafégjester.

Nes samlinger

Det store Wergelandsmaleriet av Reidar Aulie, I natt red’n Henrik forbi, er ferdig restaurert, og hengt opp igjen i ny blindramme. ​

Teglsteinstaket på Rodeskolen på Stein skole ble ferdig restaurert i april 2019.

Auli mølle har fått nye takrenner, og taket er reparert. Mursteinspipa har blitt forsterket og reparert for løse steiner. Arbeidene er utført av Grendebygg og murer Øivind Andersen. Det er drenert på framsiden av mølla. Noe murarbeid er også utført på veggene langs bakken.

Oslofjordmuseet

Museet har ikke hatt et egnet gjenstandslager tidligere. I løpet av 2019 har det derfor vært satt i gang en prosess som har omfattet kartlegging og utbedring av egnet rom. 

Avhendingen av 36 båter fra båtsamlingen på Slørstad er igangsatt men er forsinket, og skal prioriteres mer i 2020 når ny konservator er på plass.

 (Foto/Photo)

Skedsmo bygdemuseum

Låven skal bygges om til kulturhus i regi av kommunen. Den ble derfor tømt i mars-april. Gjenstandene som skal tas vare på er registrert og lagres i MiAs magasin. De ikke-museale gjenstandene, som tilhører Skedsmo historielag, står igjen i låven.

Tertitten, Urskog-Hølandsbanen

Årets store jobb har vært å få prosjektert et bom- og sikringsanlegg ved banens to planoverganger i sentrum. Museets nyansatte konservator/arkitekt sto for gode tegninger og ideer til prosjektet. 

Tertitten, Urskog-Hølandsbanen er nå blitt en del av Museumsklynge Teknisk-industrielle kulturminner sammen med Fetsund Lenser og Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren, med felles leder av klyngen.

  •  (Foto/Photo)

Ullensaker museum

Alle bygningene på Ullensaker museum er registrert og tilstandsvurdert i henhold til Kulturrådets krav.

Stridsvognen er, etter avtale med eier Forsvarsmuseet, flyttet til Trandum leir. Der er entusiaster i gang med å etablere et hærmuseum. 

Akershus bygningsvernsenter

Akershus bygningsvernsenter bidro i 2019 med rådgivning hjem til 130 eiere og til bygningene MiA forvalter: Skedsmo bygdetun, Follo museum, Nes samlinger, Gamle Hvam, Auli Mølle, og Linderud gård. 

Bygningsvernsenteret har hatt antikvarisk ansvar for Telegrafbygningen i Drøbak, og fagansvar for nedtagning av to bygninger på Taraldrud i Follo.

 (Foto/Photo)

Museumsfabrikken

Begynnertilbudet er populære undervisningsopplegg for språkskoler, med formål å dele kjennskap og kulturelle koder til hvordan og hvorfor spesielle dager feires. Tilbudet dekker viktige temaer som formidler og viderefører kulturarv.

Museumstjenesten

Museumstjenesten har ledet arbeidet med tilstandsregistrering på museets kulturhistoriske bygninger, på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Arbeidet har blitt ferdigstilt med museets DigiLab/Digitaliseringsrom, en enhet som skal gi effektiviserings- og kvalitetssikringsgevinster i digitaliseringsprosesser.

Bevarings- og samhandlingsplan for privatarkiv i Akershus for perioden 2019-2025 ble ferdigstilt i 2019, og kommer til å bli avgjørende for arbeidet med privatarkiv i tiden fremover. Ett stort, og flere mindre arkiver har blitt ordnet.

Samlingforvaltningsforum hadde en intensivuke i 2019 på Asker museum.

Forvaltningsplan for hagene på Gamle Hvam og på Sandmo, Aurskog-Høland bygdetun, er ferdigstilt og publisert på nett.

Tradisjonshåndverk

I Akershus fylke har Tradisjonshåndverk hatt 17 lærlinger fordelt på 17 opplæringsbedrifter, hvor én av lærlingene har vært tilknyttet MiA og Follo museum, som tømrerlærling. De andre 16 lærlingene har vært spredt over hele åtte fylker, fordelt på følgende fag: kurvmaker, møbelsnekker, møbeltapetserer, smed og seilmaker, salmaker, filigranssølvsmed og Doudji. 

Det er gjennomført en svenneprøve innen kurvmakerfaget.