(Foto/Photo)

Forskning og dokumentasjon i 2019

Asker museum 

Utstillingskatalog: Blaaveis i Asker. Blått/hvitt porselen.

Artikkel om Asker museums siste 20 år v/ Stig Solheim er produsert.

Dokumentasjon av Asker museums 125 temporære utstillinger gjennom 70 år er foretatt.

Randi G. Malm er billedredaktør for nyutgivelsen av boken Blant kunstnere i det gamle Asker av Karl Nilsen.

Aurskog-Høland bygdetun

Doblougjentene er et samarbeidsprosjekt mellom Juliane Husvik Sukkestad, MiA og Bygdetruppen Teater. Prosjektet har gitt ny informasjon om den lokale konfeksjonsfabrikken på Løken i Høland og de som arbeidet der. Bilder, ansettelsespapirer, symaskiner og annet materiale er samlet inn, og blitt avfotografert. Prosjektet har foreløpig resultert i en teaterforestilling og en samling. Dette skal videreutvikles til en utstilling og en bok. Prosjektet om Arbeiderbevegelsens historielag har forestillingen om Doblougjentene som omslag på sin årsrapport, samt en artikkel.

I forbindelse med utvidelsen av jordmorutstillingen har bygdetunet vært i kontakt med historiker Mette Vårdal fra Vågå. Rønnoug Sandboe, opprinnelig fra Vågå, var den første jordmoren med virke i Høland. En spennende historie som Mette bidro til. Det vil også komme en artikkel om Rønnougs historie i Vågå historielags årbok Jutulen i desember 2019. 

Avistegnernes hus

Det er laget oversikt over deponerte arbeider tilhørende familien Stabel, samt en fullstendig verksliste for Fredrik Stabels kunst.

Museet er i dialog med familien Stabel om et mulig privatarkivprosjekt for deler av Fredrik Stabels samling.

Eidsvoll museum

Eidsvoll forsvarsforening har registrert, arkivført og lagret 170 dokumenter fra/om krigen.

Fetsund lenser og Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren

Fetsund lenser: Arbeidet med dokumentasjon i form av intervjuer med gamle «fløterkæller» er videreført i 2019. Arbeidet er som tidligere år ført i pennen av Michael Hundeide, og for 2019 var Drammensvassdraget tema for dokumentasjon. 

Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren: To artikler i lokaltidsskriftet Årringen, om «Lerka på tunet til Fetsund lenser» og «Fra en vannfugltelling i Nordre Øyeren» av Trude Starholm.

 (Foto/Photo)

Follo museum

En stor forskningsinnsats har vært viet Roald Amundsens liv og historien til «Uranienborg». Forskingen har resultert i dypere forståelse og kunnskap på flere punkter. Mye av dette er også kommunisert i en rekke foredrag og artikler – bl.a. Rick Frolich og Anders Bache «Amundsen and Uranienborg» i Journal for The James Caird Society, nr. 10 (okt. 2019), s. 29-43. Ny kunnskap om «Uranienborg» og Amundsen er også formidlet i podkasten Frosne erobringer utgitt av Follo museum og A-magasinet.

Gamle Hvam museum

En større samling tekstiler som ble gitt til museet fra gården Presterud i Nes i 2018, er gjennomgått, registrert, digitalisert og har fått fast plassering i magasinet i Fet.

Grinimuseet

Én tidligere grinifange er intervjuet og filmet med fokus på Jugendabteilung, ungdomsavdelingen på Grini. Det er viktig informasjon og dokumentasjon om en spesiell del av Grini fangeleirs historie.

Museet har jobbet videre med å kartlegge og samle inn kildemateriale om Grini fangeleir. Det jobbes også fortløpende med innsamling av gjenstander, arkivmateriale, fotografier og film fra fangeleiren.

Linderud gård

Museet er i prosess med å åpne biljardrommet i 2. etasje for besøkende. Malerisamlingen bestående av familieportretter er gjennomgått og formidlet gjennom Linderud gård og MiA sine sosiale mediekanaler.

Det jobbes med istandsetting av iskjelleren på gårdsplassen. Arbeidet dokumenteres grundig av fagfolk og i tett samarbeid med Akershus bygningsvernsenter, samt Byantikvaren i Oslo. Gjensidigestiftelsen og Byantikvaren står for finansiering av prosjektet.

Lommedalsbanen

Digitalisering av lysbilder og bilder på fotopapir pågår.

Lørenskog bygdemuseum

I samarbeid med Lørenskog historielag har museet børstet støv av Røykåshytta, og begynt arbeidet med å dokumentere hytta både inne og ute. Et hefte om hyttas historie publiseres i 2020.

Nes samlinger

Ny dokumentasjon av Reidar Aulie sitt Wergelandsmaleri på Stein skole foreligger. Maleriet kom til Stein skole i 1938, og var utstilt i Kunstnernes hus i Oslo i 1939. Dokumentasjon er hentet fra Nasjonalbiblioteket.

Oslofjordmuseet

Det er gjort forberedelser for å etablere en arbeidsplass i museets utstillingsareal for ordnings- og arkivarbeid. I 2020 starter ordning og digitalisering av historisk arkivmateriale etter båtkonstruktør Otto Scheen. 

Det er startet et arbeid med å få oversikt over, og registrere nyere tilvekst. Arbeidet fortsetter i 2020.

Skedsmo bygdemuseum

I 2019 startet et prosjekt om hagen og trærne på Skedsmo bygdemuseum. Det skal lages et oppdatert kart over det som er igjen av gamle trær i hagen og et hefte om tidligere hageanlegg fra 1700-, 1800- og 1900-tallet. Prosjektet har fått støtte fra Kulturvernrådet i Akershus og resultatene skal brukes i forbindelse med DKS på 7. trinn og formidling til publikum.

 (Foto/Photo)

Tertitten, Urskog-Hølandsbanen

På høsten ble det gjort et stort arbeid med registrering av alle bygningene vi har. Tilstandsgrad og en generell gjennomgang av byggene ble dokumentert. Dette er god dokumentasjon for videre arbeid med bevaring av byggene.

Grunnet sprukket fjær i en boggie på en av vognene satte vi i gang et prosjekt med å finne ut av hvordan disse fjærene ble satt inn og tatt ut, samt hvordan de ble bygget i sin tid. Fjærene har mest sannsynlig sittet på siden vognen ble bygget i 1898.

Ullensaker museum

I forbindelse med Svenske studiereiser ble det etablert et samarbeid med Grinimuseet, om formidlingen rundt henrettelsene i Trandumskogen. I den sammenheng ble det gjort flere intervjuer med fokus på hva som skjedde med russerfanger på Gardermoen under 2. verdenskrig.

  •  (Foto/Photo)

Akershus bygningsvernsenter

Akershus bygningsvernsenter har skrevet en rekke tilstandsrapporter og vurderinger på verneverdige hus i 2019. Oppdragsgivere er forvaltningen, private og kommersielle eiere. 

Avdelingen er representert i styringsgruppa for forskningsprosjektet Bygningsvern-Håndverk-forskning i regi av Museumsnettverk for tradisjonshåndverk. Det er utført registreringsprosjekt for Byantikvaren i Drøbak.

Museumstjenesten

Boken Mer hus enn Aker? ble publisert i 2019. Den er resultat av en mangeårig forskningssatsing i MiA. Antologien inneholder syv fagfellevurderte artikler.

Bensinstasjonsboken Perspektiv Akershus ble en umiddelbar suksess, og er allerede produsert i 2. opplag.

Nettverksprosjektet Løsarbeideren og standardarbeideren – tilknytningsformer i arbeidslivet i et historisk perspektiv: MiA deltar med to prosjekter. Det ene om pensjonister og det andre om ansatte i butikk.

Hagehefteprosjekt: Undersøkelser i eldre arkivmateriale som grunnlag for hagehefte om hageanlegget på Husebygård, Skedsmo bygdemuseum

Det norske bidraget til det nordiske prosjektet Dear old peonies – garden treasures for the genebank and to the market publiseres på MiAs hjemmeside.

Tradisjonshåndverk

Opplæringskontoret har deltatt i Liedutvalgets høringsgruppe, der hovedinnstillingen skal inneholde forslag til endringer i struktur, organisering og fagsammensetning i fremtidens videregående opplæring. Hovedinnstillingen ble overlevert 17. desember 2019.

Alle læreplanene i skolen skal fornyes, og tas i bruk trinnvis fra skolestart i 2020.

Tradisjonshåndverks opplæringskontor har sammen med lærere, pedagoger og andre fagfolk, jobbet med Utdanningsdirektoratet om kjerneelementene. Det er levert 30 høringssvar.

 (Foto/Photo)