Hopp til hovedinnhold
Tømmerstokker som jobbes med.

FLYT er et museumsutviklingsprosjekt med forskning som sentralt element

Formålet er å bidra til faglig utvikling gjennom å finne innfallsvinkler til bærekraft og mangfold på våre strategiske forskningsfelt med særlig vekt på skog som ressurs. Et viktig delmål i prosjektet er å diskutere forskning, forskningsrelevans og hvordan museene kan styrke rollen som samfunnsaktør.

Bærekraft og mangfold skal være retningsgivende for utformingen av museenes samfunnsrolle mot 2050, slik det framkommer av Museumsmeldingen og andre relevante stortingsmeldinger. Alle sektorer skal bidra til å bygge oppunder FNs bærekraftmål. Utfordringene er komplekse, og det kan være vanskelig å finne inngang til bærekraftmålene i museenes arbeid. Særlig kan det være utfordrende å finne ut av hvordan kulturhistorien kan være med å bidra til en bærekraftig utvikling.

Prosjektet er forankret i museenes skognettverk, og har en samarbeidsavtale med Mangfoldsnettverket. Vi har samlet et konsortium bestående av fem museer i fire regioner, inkludert Sápmi, tre universiteter og deltakere fra offentlig forvaltning. FN legger vekt på at det må jobbes lokalt i tillegg til globalt for å oppnå bærekraftmålene, og FLYT består i hovedsak av norske casestudier. Samtidig er internasjonale perspektiver sentrale, som i prosjektet ivaretas av partnere tilknyttet ICOM og Norges arbeid i UNESCO. FLYT legger til grunn at mangfold er relevant for mer enn halvparten av FNs bærekraftmål, og har kompetanse og relevante delprosjekter om mangfold.

Prosjektet har tre overordnete problemstillinger:

 • Hvordan er internasjonalt bærekraftarbeid relevant for museene?
 • Hvordan kan museene bruke og ta eierskap til begrepet bærekraft?
 • Hvordan kan kulturhistorie gjøre bærekraft relevant?

Mål og relevans

Prosjektet har tre tett integrerte mål:

 1. Gjennomføre forskning på skognettverkets kjernetema
 2. Utvikle perspektiver og metoder i forskningen som bygger oppunder FNs bærekraftmål
 3. Diskutere faglig utvikling, forskningsrelevans og forskningsformidling for å konkretisere vår samfunnsrolle

Formålet med museenes kunnskapsproduksjon er formidling, derfor er FLYT designet som et utviklingsprosjekt med forskningssatsing som et sentralt element. Hver partner har ansvar for et eget delprosjekt, som skal utvikles i samarbeid, og relateres til prosjektets overordnete målsetninger. I tillegg vil prosjektet koordineres på tvers av delprosjektene for å samle arbeid og kompetanse om fløting.

Det er i tillegg et overordnet mål å inspirere oss selv og andre til å jobbe med bærekraft, og øke bevisstheten om det internasjonale bærekraftarbeidet i museumssektoren.

Delprosjekter

Partnere i FLYT bidrar med delprosjekt, som blant annet skal resultere i bokkapitler til en antologi i regi av prosjekt, og som skal gis ut på Museumsforlaget i løpet av 2024. FLYT består av følgende delprosjekter:

 • Østfoldmuseene: "En skog av muligheter"
 • MiA, avd. Fetsund lenser: "Tømmerfløting og vassdragsendringer"
 • Varanger Museum, avd. Norsk Skogmuseum: "Politiske visjoner - lokale konsekvenser"
 • Anno museum, avd. Norsk Skogmuseum: Konflikter om samisk bjørkeskogbruk"
 • NTNU/Institutt for moderne samtidshistorie« "Minner og myter om bærekraft i skogmuseer"
 • UiO/Senter for museumsstudier: "Antropocen i museer. Hvordan møter museer den antropocene utfordringen?"
 • UiT/Senter for samiske studier og urfolksstudier: "Fra lokal til allmenn - et sjøsamisk utgangspunkt for en kritisk metodologisk refleksjon"
 • Riksantikvaren/Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv: "Internasjonal bærekraftdiskurs og UNESCO verdensarv"
 • Anno museum, avd. Glomdalsmuseet: "Museum og global ansvarlighet"
 • Varanger Museum/ICOM. "Museer og bærekraft - et etisk imperativ?"

Formidling

MiAs bidrag i prosjektet

MiA er prosjektleder for FLYT og har vært ansvarlig for utviklingen av prosjektet. Ideen til prosjektet sprang ut av kunnskapsbehov knyttet til museumsutviklingen som skal foregå ved Fetsund lenser og Våtmarkssenter Nordre Øyeren, blant annet med realiseringen av et nytt museumsbygg og innholdsproduksjon for nye utstillinger, hvor bærekraft står sentralt.

 • Langhuset Langbryggen Bilde fra en arkitektkonkurranse ved Fetsund Lenser
  1/1
  Langhuset Langbryggen Bilde fra en arkitektkonkurranse ved Fetsund Lenser