Hopp til hovedinnhold

Samlingsforvaltning

MiA ønsker å utvikle, bevare og tilgjengeliggjøre sine samlinger. I dette arbeidet er plan- og dokumentasjonsarbeid viktig. Her finner du MiAs plandokumenter, rapporter og retningslinjer med relasjon til samlingsarbeid.

  • Retningslinjer for fotolisensiering. MiA - Museene i Akershus

Retningslinjer for fotolisensiering i MiA

MiA har utarbeidet retningslinjer for fotolisensiering av sine samlinger. Retningslinjene angir at alle digitaliserte og publiserte foto skal være åpent tilgjengelige og nedlastbare i høy oppløsning. 

En slik retningslinje innebærer en tydelig prioritering av publikums tilgang og videre bruk av foto. Samtidig innebærer det for MiA å ta sitt ansvar som profesjonelt museum, ved å forholde seg til gjeldende lovverk. 

Hovedregelen er at alle bilder som ikke er lovmessig beskyttet av opphavsrett eller personvern, skal være merket med  CC BY-NC-SA (navngivelse, ikke-kommersiell, del på samme vilkår).

  • Forskningsplan 2021-25 MiA - Museene i Akershus

Forskningsplan - Museene i Akershus 2021-2025

Forskning er et viktig satsningsområde for MiA. I forskningsplanen for perioden 2021-2021 konkretiseres målsettinger for museets forskningsarbeid og hvilke tiltak som må iverksettes for at disse målene skal kunne innfris.

Forskningen skal være relevant for museets virksomhet. I MiA forstås forskning som kunnskapsutvikling i bred forstand. MiA skal prioritere kunnskapsutvikling som bidrar til at museet når sitt strategiske mål om å være involverende, bærekraftig og opplevelsesrikt. Vi skal forske på områder som er relevante innenfor de strategiske planer MiA til enhver tid har, og levere resultater som utfordrer forventninger til hva et museum er.

FOU rapporter fra Fetsund lenser

Fetsund lenser har utgitt 7 rapporter om antikvarisk restaureringsarbeid på lensene.

Det fredede lenseanlegget Fetsund Lenser er det eneste gjenværende i sitt slag i Norge. Her har det vært særegne innretninger og maskineri både i elva Glomma og på land for transport og sortering av tømmer siden 1861. Her drives det et kontinuerlig vedlikeholdsarbeid både på land og på vann og her blir fremdeles kunnskap om tradisjonell håndverk, brukt ved lenseanlegg, opprettholdt. Kunnskapen har gått fra tidligere lensearbeidere til dagens museumshåndverkere.  

Rapportene inneholder dokumentasjoner av tradisjonelle håndverksoppgaver ved lensene og er dermed et ledd i å bevare denne formen for immateriell kulturarv. Rapportene er et delresultat i prosjektet Fløtingens kulturelle kjennetegn som ble igangsatt i 2003. 

Les rapportene her:

  • European peonies in Norwegian clone archives - a morphological study

European peonies in Norwegian clone archives – a morphological study

The Finnish Gene Resources Centre Luke initiated in 2018 an investigation of European and West-Asian peonies in Nordic clone archives. The investigation covered morphological studies and DNA-studies of Paeonia anomala, Peaonia zhybrida, Paeonia humilis flore pleno, Paeonia tenuifolia and Paeoniaxfestiva

The study is prepared by Mari Marstein, Curator NMF

To forvaltningsplaner for grøntanlegg og plantesamling

Museumstjenesten har lagt to forvaltningsplaner ut om planter og grøntanlegg på Linderud gård og Gamle Hvam museum. En tredje plan for hageanlegget på Asker museum er under arbeid.

  • Forvaltning av Gamle Hvam museums plantesamling

Forvaltning av Gamle Hvam museums plantesamling

Forvaltningsplanen for Gamle Hvams museums plantesamling er en plan som begrunner premissene for bevaring og muligheter og begrensninger for anleggets vedlikehold og videre utvikling. Gamle Hvam museums plantesamling er en presentasjonshage for stauder, roser og prydbusker som var typiske i østnorske hager før 1950.  Innsamlingen av plantene startet på slutten av 1980-tallet. Fra 2003 ble arbeidet knyttet til Norsk Genressurssenters arbeid med Plantearven. Plantesamlingen fungerer i dag som klonarkiv og denne samlingen har både nasjonal, regional og lokal verneverdi. Planen er utarbeidet av Mari Marstein, konservator NMF.

  • Forvaltningsplan for grøntanlegget Linderud gård

Forvaltningsplan for grøntanlegget Linderud gård

​Linderud gård er et unikt hageanlegg i Norge. Gården er et godt bevart eksempel på en av Christianias lystgårder, og hus og hage er tillagt nasjonal verdi. Terrassene på sørsiden av hovedbygningen, hasselgangene, dammene og lindehallen i sør og alleen inn fra Trondheimsveien i nord stammer fra midten av 1700-tallet. Disse elementene bør skjermes for slitasje og moderne påvirkning. Et moderne museum skal imidlertid også ha rom for ulike aktiviteter som hører hjemme i en moderne bydel. Forvaltningsplanen viser og begrunner hvilke områder i hageanlegget som bør vernes og hvilke som kan tilpasses ny bruk. Planen er utarbeidet av Mari Marstein, konservator NMF og Thomas Haga, gartner med antikvarisk kompetanse.

  • Bevarings- og samhandlingsplan privatarkiv Akershus

Bevarings- og samhandlingsplan privatarkiv Akershus 2019-2025

MiA er fylkeskoordinerende ledd for privatarkiv i Akershus og har med støtte fra Arkivverket og Akershus fylkeskommune  utarbeidet en Bevarings- og samhandlingsplan for privatarkiv i Akershus for perioden 2019-2015. 

Planen har som mål å øke kunnskapen om privatarkivene og deres verdi og inneholder en oversikt over arkivdepoter og arkivdepotinstitusjoner, bestandsanalyser, mål og tiltak på privatarkivfeltet, strategier for privatarkivararbeidet og en samfunnsanalyse.

Planen er utarbeidet av Katja Nicolaysen, NMF og Kim Chi Thi Pham, registrar/fagkonsulent

  • Registrerings- og katalogiseringsplan 2019-2022

Registrerings- og katalogiseringsplan 2019-2022

MiAs registrerings- og katalogiseringsplan gir retningslinjer, mål og tiltak for registrerings- og katalogiseringsarbeidet i museet. 

I planen finner man status for katalogisering - og samlingsregistrering i MiA og de utfordringene som finnes innenfor dette arbeidsfeltet. Det oppsettes mål for planperioden og tiltakene som skal iverksettes i museets avdelinger.

  • Handlingsplan 2018-2021. Museumstjenesten.

Handlingsplan for Museumstjenesten 2018-2021

Museumstjenesten har lagt ut sin strategiske handlingsplan for perioden 2018-2021. Handlingsplanen skisserer Museumstjenestens prioriteringer og hvilke standarder vi forholder oss til. Museumstjenesten utarbeider i tillegg en intern løpende handlingsplan som brukes som arbeidsverktøy. 

  • Sandmo rapport og idekatalog

Sandmo rapport og idekatalog

Museumstjenesten har sammen med Aurskog-Høland bygdetun utarbeidet en rapport og idekatalog for Sandmo villaen.

I 2013 ble naboeiendommen Sandmo en del av Aurskog-Høland bygdetun. Eiendommen besto av en etterkrigsvilla med hageanlegg, en smie og en rekke småhus. Museet sto nå over for flere spørsmål: Hvordan skulle Sandmo brukes og formidles? Hvordan skulle villaen restaureres og innredes? Hvordan skulle man få til et levende og utviklende museumsmiljø?

Sandmo rapport og idekatalog forsøker å gi et svar på disse spørsmålene. Publikasjonen er utarbeidet som en rapport, der huset og dets innhold beskrives. Og som en idekatalog med forslag til hvordan huset kan brukes i formidlingen og utvikles i fremtiden. 

Her finner du rapporten og idekatalogen
  • Innsamlingsplan for MiA - Museene i Akershus 2017-2021

MiAs Innsamlingsplan 2017-2021

MiA har formulert en ny innsamlingspolitikk og utviklet ny strategi for innsamling relatert til gamle samlinger og oppbyggingen av nye samlinger.

MiA ønsker å fremme en aktiv innsamlingspraksis innenfor prioriterte felter og at koordinere innsatsen mellom museets avdelinger.

Her finner du innsamlingsplanen:
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1