<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Museumstjenesten

Å dokumentere er en viktig oppgave. Enten det gjelder noe som holder på å forsvinne, eller dagsaktuelle ting, registrerer vi dem for fremtiden. Vi fotograferer og samler inn, vi måler opp, tegner og skriver rapporter. Vi samler kunnskap og gjør den tilgjengelig for forskning og senere bruk.

Å produsere ny kunnskap om liv og virke i Akershus er en av basisoppgavene i museet. Forskningsoppgavene kan være små eller store, enkeltstående undersøkelser eller større produksjoner på tvers i MiA.

FOU rapporter fra Fetsund lenser

Fetsund lenser har utgitt tre rapporter om antikvarisk restaureringsarbeid på lensene.

Det fredede lenseanlegget Fetsund Lenser er det eneste gjenværende i sitt slag i Norge. Her har det vært særegne innretninger og maskineri både i elva Glomma og på land for transport og sortering av tømmer siden 1861. Her drives det et kontinuerlig vedlikeholdsarbeid både på land og på vann og her blir fremdeles kunnskap om tradisjonell håndverk, brukt ved lenseanlegg, opprettholdt. Kunnskapen har gått fra tidligere lensearbeidere til dagens museumshåndverkere.  

Rapportene inneholder dokumentasjoner av tradisjonelle håndverksoppgaver ved lensene og er dermed et ledd i å bevare denne formen for immateriell kulturarv. Rapportene er et delresultat i prosjektet Fløtingens kulturelle kjennetegn som ble igangsatt i 2003. 

Les rapportene her:

Forskningsplan - Museene i Akershus 2016-2019

  • forskningsplan_med_skygge.png

Forskning er et viktig satsningsområde for MiA. I forskningsplanen for perioden 2016-2019 konkretiseres målsettinger for museets forskningsarbeid og hvilke tiltak som må iverksettes for at disse målene skal kunne innfris.

Planen er forankret i en forståelse av at forskningen ved MiA skal være en integrert del av museumsvirksomheten og ligge til grunn for det øvrige museale arbeidet: innsamling, bevaring og formidling.

Planen beskriver hvilke forskningsfelt og temaer medarbeiderne i MiA forsker i under planperioden. Den gir en oversikt over hvilke forskningsnettverk MiA inngår i. Planen inneholder også en publiseringsliste som suppleres opp årlig.

Sandmo rapport og idekatalog

  • Forside_-_Sandmo_rapport_og_idekatalog.png

Museumstjenesten har sammen med Aurskog-Høland bygdetun utarbeidet en rapport og idekatalog for Sandmo villaen.

I 2013 ble naboeiendommen Sandmo en del av Aurskog-Høland bygdetun. Eiendommen besto av en etterkrigsvilla med hageanlegg, en smie og en rekke småhus. Museet sto nå over for flere spørsmål: Hvordan skulle Sandmo brukes og formidles? Hvordan skulle villaen restaureres og innredes? Hvordan skulle man få til et levende og utviklende museumsmiljø?

Sandmo rapport og idekatalog forsøker å gi et svar på disse spørsmålene. Publikasjonen er utarbeidet som en rapport, der huset og dets innhold beskrives. Og som en idekatalog med forslag til hvordan huset kan brukes i formidlingen og utvikles i fremtiden. 


Her finner du rapporten og idekatalogen

MiA har fått ny innsamlingsplan

  • Untitled-3.jpg

MiA har formulert en ny innsamlingspolitikk og utviklet ny strategi for innsamling relatert til gamle samlinger og oppbyggingen av nye samlinger.

MiA ønsker å fremme en aktiv innsamlingspraksis innenfor prioriterte felter og at koordinere innsatsen mellom museets avdelinger.


Her finner du innsamlingsplanen:

Hva er Museumstjenesten?

Museumstjenesten er en faglig enhet under MiA - Museene i Akershus som arbeider med forskning, innsamling og dokumentasjon, bevaring og samlingsforvaltning, utvikling og utstillingsproduksjon.

Enhetene Akershus bygningsvernsenter og Tradisjonshåndverk ligger under Museumstjenesten, som også har en fotobevaringsavdeling og en konserveringsavdeling.

Museumstjenestens medarbeidere har spesialkompetanse innenfor ulike museumsfelt.

Museumstjenesten holder til i Museumsfabrikken på Strømmen sammen med MiAs administrasjon og kommunikasjonsavdeling