<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

FOU rapporter fra Fetsund Lenser

Fetsund lenser har utgitt 5 rapporter om antikvarisk restaureringsarbeid på lensene. Rapportene koster 70 kr og kan kjøpes på Fetsund lenser eller ved henvendelse til fetsundlenser@mia.no eller tlf. 63887550

 • Flåtegang på Fetsund lenser - MiA-Museene i Akershus (Foto/Photo)
  Flåtegang på Fetsund lenser - MiA-Museene i Akershus

Det fredede lenseanlegget Fetsund Lenser ved elva Glomma er det eneste gjenværende i sitt slag i Norge. Her har det vært særegne innretninger og maskineri både i elva og på land for transport og sortering av tømmer siden 1861. Her drives det et kontinuerlig vedlikeholdsarbeid både på land og på vann og her blir fremdeles kunnskap om tradisjonell håndverk brukt ved lenseanlegg opprettholdt. Kunnskapen har gått fra tidligere lensearbeidere til dagens museumshåndverkere.  

Rapportene inneholder dokumentasjoner av tradisjonelle håndverksoppgaver ved lensene og er dermed et ledd i å bevare denne formen for immateriell kulturarv. Rapportene er et delresultat i prosjektet Fløtingens kulturelle kjennetegn som ble igangsatt i 2003. 

Bunntømmer

 • (Foto/Photo)
  1/1

Rapporten omhandler opptak av bunntømmer. Ved tømmerfløtingen ble det alltid liggende en del tømmer igjen i vassdragene som hadde sunket underveis. Rapporten setter bunntømmeret inn i en historisk kontekst og beskriver arbeidsgang og arbeidsredskaper. Rapporten inneholder også en beskrivelse av et prosjekt der man tok opp bunntømmer fra elven og registrerte stokkenes tømmermerker. FOU rapport. Dokumentasjon av arbeidsprosess ved fløtingsanlegget på Fetsund lenser. 

Lensehugging

 • (Foto/Photo)
  1/1

Rapporten omhandler hvordan granstokker blir hugget til og satt sammen når man bygger lensene som fløtingsanlegget på Fetsund består av. Rapporten gir en historisk gjennomgang av forskjellige typer lenser og hvordan de ble samlet. Rapporten inneholder en omfattende arbeidsbeskrivelse av lensehugging med hugging, smiing av dogg og sammenkobling med dobbeltredskap. Det gis også en beskrivelse av hvordan en svanelense blir sammenkoblet. 

Galgerestaurering

 • (Foto/Photo)

Rapporten omhandler vedlikehold og restaurering av en trekonstruksjon i anlegget som kalles GALGE. En tømmerlense består av sammenlenkede stokker som leder og samler tømmeret. Galgene fungerte som faste støttepunker i systemet og de kunne motstå det kolossale trykket som oppstår når tusenvis av tømmerstokker ble samlet. FOU rapport. Dokumentasjon av arbeidsprosess ved fløtingsanlegget på Fetsund lenser. 

Les rapporten.

Påling

 • (Foto/Photo)

Rapporten omhandler påling og viser hvordan påler og pålebind er avgjørende for å holde anlegget på plass i elva og som forankringspunkter for prammer, pålebukk og annet utstyr. Pålingen foregår med gammelt, musealt utstyr, og det er viktig å kunne knepene, som overføres fra erfarne til nye håndverkere. FOU rapport. Dokumentasjon av abeidsprosess ved fløtingsanlegget på Fetsund lenser.

Les rapporten.

Flåtebygging

 • (Foto/Photo)

Rapporten omhandler vedlikehold av flåtene, som utgjør et 2,8 km langt anlegg av flåteganger på Fetsund lenser. Flåtene var arbeidsplattformer for lensearbeidene mens de brukte tømmerhakene for å skyve tømmeret gjennom sorteringsanlegget. Flåtene ligger ute i elva hele året og slitasjen blir deretter. Det er en stadig pågående arbeidsoppgave å produsere nye. FOU rapport. Dokumentasjon av arbeidsprosesser ved Fetsund lenser.

Les rapporten.