<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

FOU-rapporter fra Fetsund Lenser

Fetsund lenser har utgitt sju rapporter om antikvarisk restaureringsarbeid på lensene.

Vil du kjøpe rapportene?

Rapportene koster 70 kr og kan kjøpes på Fetsund lenser eller ved henvendelse til fetsundlenser@mia.no eller tlf. 63 88 75 50

 • Flåtegang på Fetsund lenser - MiA-Museene i Akershus (Foto/Photo)
  Flåtegang på Fetsund lenser - MiA-Museene i Akershus

Det fredede lenseanlegget Fetsund Lenser ved elva Glomma er det eneste gjenværende i sitt slag i Norge. Her har det vært særegne innretninger og maskineri både i elva og på land for transport og sortering av tømmer siden 1861. Her drives det et kontinuerlig vedlikeholdsarbeid både på land og på vann og her blir fremdeles kunnskap om tradisjonell håndverk brukt ved lenseanlegg opprettholdt. Kunnskapen har gått fra tidligere lensearbeidere til dagens museumshåndverkere.  

Rapportene inneholder dokumentasjoner av tradisjonelle håndverksoppgaver ved lensene og er dermed et ledd i å bevare denne formen for immateriell kulturarv. Rapportene er et delresultat i prosjektet Fløtingens kulturelle kjennetegn som ble igangsatt i 2003. 

Isskjæring og hogging av is

 • (Foto/Photo)
  1/1

Rapporten forteller om vinterarbeid med is ved Fetsund lenser. Isarbeidet besto dels av saging av isblokker til matkonservering og dels av ishogging rundt installasjoner på elva. Rapporten beskriver hvordan isskjæringen ved lensene foregikk, hvem som fikk isen og hvordan den ble fraktet og oppbevart. Ishus og isbinger på lensene blir også beskrevet. Hogging av is rundt påler, pålebind og galger i elva var også en viktig del av vinterarbeidet, som forhindret at isen ødela installasjonene hvis vannstanden steg og isen fortsatt var tykk. Redskapene til isskjæringen og ishoggingen beskrives i rapporten. FOU rapport. Dokumentasjon av arbeidsprosesser ved Fetsund lenser. 

Steinkarbygging

 • (Foto/Photo)
  1/1

Rapporten omhandler restaurering av steinkarene ute i Glomma ved Fetsund lenser. Den inneholder en grundig beskrivelse av rigging, arbeidsmetoder, bemanning, tidsbruk, verktøy, maskiner og trevirke. Rapporten inneholder en historisk redegjørelse for bruken av steinkarene og deres konstruksjon. FOU rapport. Dokumentasjon av arbeidsprosesser ved Fetsund lenser.

Bunntømmer

 • (Foto/Photo)
  1/1

Rapporten omhandler opptak av bunntømmer. Ved tømmerfløtingen ble det alltid liggende en del tømmer igjen i vassdragene som hadde sunket underveis. Rapporten setter bunntømmeret inn i en historisk kontekst og beskriver arbeidsgang og arbeidsredskaper. Rapporten inneholder også en beskrivelse av et prosjekt der man tok opp bunntømmer fra elven og registrerte stokkenes tømmermerker. FOU rapport. Dokumentasjon av arbeidsprosesswe ved fløtingsanlegget på Fetsund lenser. 

Lensehugging

 • (Foto/Photo)
  1/1

Rapporten omhandler hvordan granstokker blir hugget til og satt sammen når man bygger lensene som fløtingsanlegget på Fetsund består av. Rapporten gir en historisk gjennomgang av forskjellige typer lenser og hvordan de ble samlet. Rapporten inneholder en omfattende arbeidsbeskrivelse av lensehugging med hugging, smiing av dogg og sammenkobling med dobbeltredskap. Det gis også en beskrivelse av hvordan en svanelense blir sammenkoblet. 

Galgerestaurering

 • (Foto/Photo)

Rapporten omhandler vedlikehold og restaurering av en trekonstruksjon i anlegget som kalles GALGE. En tømmerlense består av sammenlenkede stokker som leder og samler tømmeret. Galgene fungerte som faste støttepunker i systemet og de kunne motstå det kolossale trykket som oppstår når tusenvis av tømmerstokker ble samlet. FOU rapport. Dokumentasjon av arbeidsprosess ved fløtingsanlegget på Fetsund lenser. 

Les rapporten.

Påling

 • (Foto/Photo)

Rapporten omhandler påling og viser hvordan påler og pålebind er avgjørende for å holde anlegget på plass i elva og som forankringspunkter for prammer, pålebukk og annet utstyr. Pålingen foregår med gammelt, musealt utstyr, og det er viktig å kunne knepene, som overføres fra erfarne til nye håndverkere. FOU rapport. Dokumentasjon av abeidsprosess ved fløtingsanlegget på Fetsund lenser.

Les rapporten.

Flåtebygging

 • (Foto/Photo)

Rapporten omhandler vedlikehold av flåtene, som utgjør et 2,8 km langt anlegg av flåteganger på Fetsund lenser. Flåtene var arbeidsplattformer for lensearbeidene mens de brukte tømmerhakene for å skyve tømmeret gjennom sorteringsanlegget. Flåtene ligger ute i elva hele året og slitasjen blir deretter. Det er en stadig pågående arbeidsoppgave å produsere nye. FOU rapport. Dokumentasjon av arbeidsprosesser ved Fetsund lenser.

Les rapporten.