<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Arbeid med istandsetting av Auli mølle

MiA har fått støtte til istandsetting av Auli mølle fra Stiftelsen Uni og Fortidsminneforeningen gjennom "Kulturminner for alle".

 • Auli mølle er et unikt teknisk kulturminne i jordbruksbygda Nes. Foto Øivind Möller Bakken, MiA. (Foto/Photo)
  Auli mølle er et unikt teknisk kulturminne i jordbruksbygda Nes. Foto Øivind Möller Bakken, MiA.

Auli mølle

Auli mølle ligger ved Sagstuåa i Nes. Mølla ble bygget i 1909, men det har vært mølledrift på stedet siden 1600-tallet. I anlegget inngår også en møllebolig, samt uthus og stall for hestene som kjørte korn til mølla. Auli mølle drives av en vannturbin som også driver et lite kraftverk. Det var ordinær mølledrift på Auli fram til 1985. Mølla eies av Christian Kvernsveen, men driftes fra 1994 av Nes samlinger. Siden 2005 har Nes samlinger vært konsolidert under MiA. Fra juli 2019 har MiA gått ut av avtalen om forvaltning av mølla, men MiA følger opp igangsatte istandsettingsarbeidet.

Møllebygningen er sammenbygd med et elektrisitetsverk som kom i 1919, men som senere er modernisert. I 1942 ble et lager og verksted bygd inntil mølla. Selve møllebygningen er på inngangssiden sammenbygd med en korntørke.

Auli mølle utgjør et unikt miljø i kulturlandskapet i skillet mellom jordbruksbygda og skogbygda. Mølla har alle sine bygninger intakt og fremstår derfor med høy grad av autentisitet. I kommunens kulturminneplan har Auli mølle status som hensynssone kulturmiljø.

Behov for istandsetting

 • Møllas maskineri og øvrige innretninger er intakt. Foto: Øivind Möller Bakken, MiA. (Foto/Photo)
  Møllas maskineri og øvrige innretninger er intakt. Foto: Øivind Möller Bakken, MiA.

Da Nes samlinger inngikk leiekontrakt for mølla, var tanken å fortsette mølleproduksjonen, om enn i liten målestokk. Dette har viste seg vanskelig å få til pga. begrenset kapasitet og økonomi. Mølla har i senere år i liten grad blitt formidlet til publikum som mølle. Det har ført til forfall på deler av mølleanlegget. 

Høsten 2017 holdt Akershus bygningsvernsenter kurs i stedsanalyse, og det ble i forbindelse med kurset også foretatt en tilstandsanalyse av bygningene. Undersøkelsen viste behov for istandsetting av tak og skorsteinspipe på mølla og korntørka og refundamentering og reparasjon av taket på stallen. 

MiA har søkt og fått eksterne midler til denne istandsettingen, fra Fortidsminneforeningen gjennom prosjektet «Kulturminner for alle» og fra Stiftelsen UNI til mølla. Riksantikvaren har gjennom ordningen «Tekniske og industrielle kulturminner» gitt støtte til arbeid med stallen.

Igangsatte arbeider

 • Murer Øivind Andersen har utført vedlikeholdsarbeider bl.a. på teglpipa som har ku, langt skaft og krone. Foto: Berit Anderson, MiA. (Foto/Photo)
  Murer Øivind Andersen har utført vedlikeholdsarbeider bl.a. på teglpipa som har ku, langt skaft og krone. Foto: Berit Anderson, MiA.

Vedlikeholdsarbeidet på mølla startet opp nå sommeren 2019. Alt i trearbeid på mølla og stallen gikk til byggmesterfirmaet Grendebygg i Sørum, mens murer Øivind Andersen i Nes fikk arbeidet med vedlikehold av skorsteinspipa og utbedring av skader på teglveggene i 1. etasje på mølla utvendig og innvendig. Teglarbeidene ble avsluttet i løpet av sommeren mens takarbeidene vil fortsette også utover høsten. Arbeid med stallen blir først påbegynt på vårparten i 2020.

 • Teglstein med skader ble skiftet og spekket med kalkmørtel. Foto: Berit Anderson, MiA. (Foto/Photo)
  Teglstein med skader ble skiftet og spekket med kalkmørtel. Foto: Berit Anderson, MiA.
 • Detalj av utbedret teglpipe med ku nederst. Foto: Berit Anderson, MiA. (Foto/Photo)
  Detalj av utbedret teglpipe med ku nederst. Foto: Berit Anderson, MiA.

Stallen på Auli mølle

 • Stallen har et stort behov for vedlikehold. I bakgrunnen mølleboligen. Foto: Berit Anderson (Foto/Photo)
  Stallen har et stort behov for vedlikehold. I bakgrunnen mølleboligen. Foto: Berit Anderson

Stallen ved Auli mølle er en liten bygning, men det er et viktig bygg i anlegget. Auli mølle var bygdemølle for bøndene i området. Hestene fraktet korn til mølla og mel ble tatt med hjem igjen til gården. I stallen – som ble kalt ventestallen – fikk hestene hvile før de tok fatt på hjemturen.

Helheten i anlegget er noe av begrunnelsen for at stallen fikk midler fra Riksantikvaren av potten for midler til istandsetting av tekniske og industrielle kulturminner. Auli mølle er også pekt på som representativ for norsk teknologisk og industriell historie.

Det var drift ved mølla fram til 1985, men stallens glansdager var over lenge før den tid. Mangel på bruk har satt sine spor. Tilskuddet fra Riksantikvaren er derfor viktig og av stor betydning for vedlikeholdet og for opplevelsen av mølleanlegget.

Stallen er i bindingsverk og har råteskader i vegg- og takkonstruksjoner. Det er også setningsskader i grunnen. Det blir nødvendig å skifte ut deler av ytterkledningen og deler av taksteinen i tegl må også fornyes. Så langt mulig vil eksisterende materialer av veggpanel, dører, vinduer og takstein gjenbrukes. Utskifting av minst mulig av originale elementer og materialer har også Riksantikvaren poengtert som viktig i tildelingsbrevet. Etter planen starter firmaet Grendebygg opp med istandsetting av stallen tidlig på vårparten i 2020.

Restaurering

 • Stallen før restaureringen. Foto: Berit Anderson, MiA. (Foto/Photo)
  Stallen før restaureringen. Foto: Berit Anderson, MiA.

Den milde vinteren muliggjorde oppstart av arbeidet med stallen allerede i februar. Det ble gravd og drenert rundt bygningen. Dette arbeidet ble utført av Brødrene Søgaard AS. Deretter satte Grendebygg opp stilas og påbegynte arbeidet med sortering, vasking og børsting av takstein. Takåsene var i så dårlig forfatning at de ikke kunne gjenbrukes. Da det ikke var mulig å finne tilsvarende virke hos leverandør, måtte nytt virke hentes ute, sør i Nes. Trevirket som ble valgt ut, var tettvokst fordi det sto på en plass med dårlige solforhold. Trær ble felt og tatt med til byggeplassen der virket ble barket og tilpasset. Takåsene ble deretter lagt på plass.

 • Stallen ferdigrestaurert. Foto: Berit Anderson, MiA. (Foto/Photo)
  Stallen ferdigrestaurert. Foto: Berit Anderson, MiA.

Så mye som mulig av konstruksjonen i takbord, bindingsverk og panel ble gjenbrukt. Tre av fire bunnsviller måtte byttes ut. Holdsteiner ble gjenetablert av stein fra stedet. Nye taksteinlekter og vindskier ble oppført i tettvokst kjernevirke. De to vinduene i stallen ble tatt med til verksted og restaurert der. Alle hengsler og beslag ble rustbehandlet og alt trevirke ble linoljebehandlet.

Det var planlagt en aktivitetsdag i mølla for byggfagelever fra Nes vg. skole for å gi elevene noe innsikt og praksis med vedlikehold av eldre bygninger. Fagdagen var satt til slutten av mars måned. På grunn av koronapandemi og stengte skoler måtte fagdagen dessverre utgå.  For å kompensere for bortfall av fagdagen har Grendebygg hatt med de to lærlingene de har ansatt, på byggeplassen. I tillegg har de også hatt med tre utplasseringselever fra Kjelle vg. skole på Bjørkelangen. Den ene av disse elevene får lærekontrakt hos Grendebygg fra juni.

Berit Anderson, konservator NMF/Interiørarkitekt MNIL, Museumstjenesten i MiA.

Den 05.09.2019 (redigert den 08.06.2020)