Hopp til hovedinnhold

Immateriell kulturarv i MiA – hva og hvorfor!

MiA – Museene i Akershus har fokus på immateriell kulturarv. Men hva er det? Høsten 2003 vedtok UNESCO en konvensjon for immateriell kulturarv.

  • Skomaker i arbeid. Fra Akershusbasen (Digitalt museum)

I konvensjonen defineres immateriell kulturarv som:

«Praksis, framstillinger, uttrykk, kunnskap, ferdigheter – samt tilhørende instrumenter, gjenstander, kulturgjenstander og kulturelle rom ‐ som samfunn, grupper, og i noen tilfeller, enkeltpersoner anerkjenner som en del av sin kulturarv. Denne immaterielle kulturarven, som er overført fra generasjon til generasjon, blir stadig gjenskapt av samfunn og grupper i forhold til deres miljø, i samspill med naturen og med historien og gir dem en følelse av identitet og kontinuitet, noe som fremmer respekt for kulturelt mangfold og menneskelig kreativitet. I forbindelse med denne konvensjonen tas kun i betraktning immateriell kulturarv som er forenlig med de eksisterende internasjonale menneskerettighetsinstrumentene og med kravene om gjensidig respekt mellom samfunn, grupper og enkeltpersoner samt en bærekraftig utvikling.»

Formålet er:

  • Å verne den immaterielle kulturarven
  • Å sikre respekt for den immaterielle kulturarven til berørte samfunn, grupper og enkeltpersoner
  • Å øke bevisstheten lokalt, nasjonalt og internasjonalt om betydningen av den immaterielle kulturarven, og sørge for gjensidig anerkjennelse av dette
  • Å sørge for internasjonalt samarbeid og bistand

Temaområder er definert som:

  • Muntlige tradisjoner og uttrykk, herunder språk som et uttrykksmiddel for immateriell kultur
  • Utøvende kunst
  • Sosiale skikker, ritualer og høytidsfester
  • Kunnskap og praksis som gjelder naturen og universet
  • Tradisjonelt håndverk

I MiA arbeider vi med immaterielle kulturminner på to felt

Det ene er innenfor bygningsvern der man tar vare på tradisjoner innenfor håndverk. Dette kan du finne mer ut av under Tradisjonshåndverk og Akershus Bygningsvernsenter

Innenfor arkiv arbeides det med å ta vare på muntlige kilder som kan fortelle oss om tradisjoner innenfor et lite eller større miljø. Vi samler inn informasjon om ulike tradisjoner knyttet til hendelser i et livsløp, om historier knyttet til et sted osv.

Våre innsamlinger er gjerne gjort i forbindelse med ulike prosjekter vi arbeider med. Det kan for eksempel være at vi intervjuer personer i forbindelse med restauring, utstillingsproduksjoner eller forskningsprosjekter. Vi er imidlertid også veldig interessert dersom noen kjenner til historier vi bør fange opp og samle i våre arkiver. Det kan være personer som dere vet bærer på en spesiell tradisjon fra Akershus. Det kan være en som kjenner en bestemt fortelling om et naturfenomen fra området. Vi er også interessert i dagbøker og livsløpsberetninger fra personer som har levd i Akershus over tid.

Tror du at du har noe å bidra med? Ta kontakt med arkivansvarlig.