Hopp til hovedinnhold

Fra Grasrota til Stortinget

Dokumentbehandling har vært i stor endring de siste tiårene som resultat av at IKT har blitt et allment verktøy både i arbeidslivet og privat. Dermed må arkivinstitusjoner i dag ha kompetanse på sikring, bevaring og tilgjengeliggjøring av digitalt skapt arkiv.

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark), Norsk Industriarbeidermuseum (NiA) og MiA-Museene i Akershus etablerte derfor et treårig prosjekt for å øke kompetansen på dette området. Prosjektet innebærer både å kartlegge og samle inn arkiv fra politiske partier på venstresiden. Oppstart var i 2019 og prosjektet avsluttes innen utgangen av 2022. Prosjektet er finansiert av Arkivverkets utviklingsmidler.

Hovedmålet med prosjektet har vært å finne fram til en generell ramme for høsting, sikring og tilgjengeliggjøring av digital dokumentasjon fra medlemsbaserte politiske organisasjoner, basert på en helhetstilnærming innenfor spekteret sentralt/regionalt/lokalt. Prosjektets resultater har overføringsverdi til hele det norske arkivfeltet og bruksverdi for alle typer medlemsbaserte organisasjoner.

Prosjektets delmål er:

  1. utrede utvalgte partiorganisasjoners digitalt baserte virksomhet og tilhørende elektroniske arkivdanning.
  2. foreta bevaringsvurderinger og en prioritert utvelgelse av dokumentasjon for arkivering.
  3. vurdere konkrete handlingsmåter for å kunne høste og sikre prioritert digital dokumentasjon.
  4. vurdere metodikk for tilgjengeliggjøring av høstet digital dokumentasjon.

Innenfor rammene av samarbeidet mellom de tre arkiv/museumsinstitusjonene, utføres det en helhetsanalyse av partienes virksomhet og arkivdanning, sentralt og regionalt/lokalt. Videre utvikles kunnskap om håndtering av digitale arkiver hos deltakerne i prosjektet. I tillegg kommer uttesting av konkrete bevaring-, overførings- og tilgjengeliggjøringsmetoder for digitalt arkivmateriale i samarbeid med Digitalarkivet.

De to første årene ble brukt til kompetansehevende tiltak innenfor digitalt skapt arkiv samt utforming og gjennomføring av kartleggingen. Deltakerne i prosjektet har testet ut ulike digitale verktøy, deriblant Archivematica, som kan brukes i forbindelse med langtidslagring av elektroniske arkiv. Dette tredje og siste året av prosjektet høstes det nå digitale arkiv fra geografiske Akershus og Telemark for å sikre disse for ettertiden. Disse blir også «piloter» i bevaring og sikring av digitalt skapte arkiv hos MiA.

I kartleggingsdelen av prosjektet er det totalt 24 partier som har deltatt. Det er 11 fra Arbeiderpartiet, 8 fra Sosialistisk Venstreparti og 5 fra Rødt. I Akershus har det deltatt partier fra SV, Rødt og Arbeiderpartiet fra følgende kommuner: Eidsvoll, Bærum, Nordre Follo og Lillestrøm. Partiene har svart på kartleggingen og blitt intervjuet om partienes praksiser i forbindelse med arbeid med arkiv og dokumenter.

Fra januar 2022, og det tredje og siste året av prosjektet, er NiA, MiA og Arbark i gang med innhøsting av elektronisk arkiv. Eidsvoll SV har avlevert sitt elektroniske arkiv og dette er nå ferdig ordnet og sikret for langtidsbevaring. Det er på trappene å få til avtaler med flere partier i nær fremtid. Ta gjerne kontakt om ditt parti er i denne målgruppen og kan tenke seg å delta. 

Prosjektet har overføringsverdi til andre frivillige organisasjoner og er derfor viktig for å se hvordan MiA kan jobbe fremover med innhøsting og sikring av digitalt skapte arkiv.

Den 28.03.2022

Tekst: Katja Nicolaysen, konservator NMF, Museumstjenesten i MiA.