<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
Deltaområdet Øyeren med trær og vann.

Nordre Øyeren naturreservat

Nordre Øyeren naturreservat er Nord-Europas største innlandsdelta og er et unikt gruntvanns- og mudderområde. Deltaet huser tusenvis av rastende fugler på vår- og høsttrekket, noen av Norges største gjedder og en frodig skogsnatur som møter deg hvis du ferdes i båt.

Nordre Øyeren er en svært viktig rasteplass for fuglene vår og høst og her sees årlig tusenvis av ender, gjess, svaner og vadefugler. Våtmarksområdet er en vannbotanisk perle i nordisk sammenheng. Det huser en rekke amfibie- og krypdyrarter, insekter og pattedyr og er landets mest fiskerike innsjø med 25 ulike fiskeslag. 

Nordre Øyeren ble naturreservat i 1975 fordi man innså områdets viktige naturverdier – spesielt som rasteområde for fuglene. I 1992 ble deltaområdet Leira danner innløpet til Nitelva også fredet som naturreservat og utgjør en naturlig forlengelse av området i nord. 

I 1985 fikk området også den internasjonalt viktige statusen som ramsarområde– denne statusen gis kun til de aller viktigste våtmarksområdene i Norge og verden. Ramsarområdene i verden utgjør «blå perler» på trekkrutene til fuglene hvor de kan finne hvile og søke føde i på sin farefulle ferd langs kloden vår. 

I tillegg har Nordre Øyeren status som IBA(Important Bird Area) og et Emerald Network område, begge er internasjonale betegnelser på høy kvalitet innenfor biologisk mangfold. 

 • Øyerendelta_sommer
  Tursti. Fetsund lenser
 • Beitende grågås på Merkja
  Beitende grågås på Merkja
 • Strandeng i Årnestangen
  Strandeng i Årnestangen
 • Karte i Øyeren
  Karte i Øyeren
 • Vinterstemning i Monsrudvika
  Vinterstemning i Monsrudvika
 • Tuppen av Bukkesand
  Tuppen av Bukkesand
 • Kuer på beite.
  Kuer på beite.
 • Beverhytte langs Jørholmen
  Beverhytte langs Jørholmen
 • Fugletårnet på Jørholmen.
  Fugletårnet på Jørholmen.
 • Grågjess
  Grågjess