Hopp til hovedinnhold

Tilskuddsordninger

Norsk Kulturminnefond bevilger penger til antikvarisk istandsetting. Med alle saker bør det følge med en uttalelse fra kommunen eller fylkeskommunen. Det er krav om min. 50 % egen eller annen finansiering. Egenandelen kan ikke bestå av eget arbeid, men utgifter til materialer og håndverker. Alle søknader behandles løpende. Søknaden sendes elektronisk.

Norsk kulturarv har prosjekter som «Rydd ett kul-turminne» med mål å aktivisere barn og unge med å rydde eller sette i stand kulturminner. «Ta et tak» er et prosjekt der det er mulig å søke om mindre beløp som støtte til reparasjoner av tak eller grunnmur. 

Spesielle miljøtiltak i landbruket SMIL
«Formålet er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.» En av kategoriene det kan søkes penger til er ivaretakelse av kulturmiljøer, inkludert fredede og verneverdige bygninger. Søking på disse midlene skjer via landbrukskontoret i kommunen, som også sørger for tildeling, kontroll og utbetaling av penger.

Viken fylkeskommune gir midler til antikvariske merkostnader. Bevilges etter søknad og vurdering av fylkeskommunen. De har også tilskudd til:

  • Tilskudd til verneverdige bygninger, anlegg og miljøet
  • Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner
  • Skilting og merking
  • Tilskudd til kulturarenaer
  • Utviklingsmidler til folkehelse
  • Tilskudd til friluftstiltak
  • Tilskudd til tettstedsutvikling

Stiftelsen UNI bevilger penger til «allmennyttige prosjekter innen skade og miljøvern». Eksempler på slike kan være skadebegrensning eller brannsikring. Søknader behandles fortløpende.

Sparebankstiftelsen DnB gir støtte til «allmennyttige prosjekter». Kulturminnevern har vært blant satsingsområdene. 

Gjensidigestiftelsen  støtter lag og foreninger innen helse og trygghet: F.eks: Til kulturstier 

Riksantikvaren  Gjennom bevaringsprogrammet for freda bygninger i privat eie kan eierne få støtte. Fylkeskommunen fordeler midlene til private eiere av freda bygninger fra etter 1537.

Major og advokat Eivind Eckbos legat til å fremme av landbruk og kultur kan gis til organisasjoner/institusjoner, grupper og foreninger og til enkelte bygningsrettede tiltak.

Tilskudd til utvikling av pilegrimsleden i Akershus 
Pilegrimsleden er et nasjonalt prosjekt med kulturhistoriske vandreleder, som fører til Nidarosdomen i Trondheim. Viken fylkeskommune tildeler midler til utvikling av pilegrimsledene i Viken ,utvikle relaterte produkter og å gjøre ledene bedre kjent blant publikum. Frivillige organisasjoner, kommuner, skoler, næringsdrivende og privatpersoner kan søke.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1