<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
Publikum utenfor museets hovedbygning. (Foto/Photo)

Bygningene på Ullensaker museum

På Tunet, Gardermoen, står åtte verneverdige bygninger. Samtlige er flyttet hit fra tidligere Sør-Gardermoen militærleier.

Ullensaker museum på Gardermoen holder til ved en av Norges eldste ekserserplasser, Lilleplassen, anlagt i 1740. Utover 1800-tallet ble det avholdt store årlige militærøvelser i området Det vokste fram både et stort militært område med flere militærleirer og et tilliggende sivilt område øst for leirene – «Østerike». Utbyggingen av hovedflyplassen markerte slutten på en 250 år lang militær aktivitet på Gardermoen.

Denne militære og sivile historien avspeiles i de bevarte bygningene på Tunet, som er flyttet til området fra andre steder på Gardermoen. Tunet består av følgende bygninger: Kornmagasinet, Depot 148, Telthuset, Østerrikegata 13, Ballonghuset, Rawindhuset, Posthuset og Furua.

Kornmagasinet  ble reist i 1814, i kjølvannet av Napoleonskrigene, og var opprinnelig kornmagasin for Jessheim. Det ble kjøpt av Staten i 1862 og flyttet til Gardermoen militærleir. Senere ble det skjøtt på med en stor bygning kjøpt fra Kongsberg. Bygningen ble brukt av Forsvaret som lager og magasin. I dag disponeres det av Ullensaker museum og brukes til utleie og arrangementer.

Depot 148 er en tre etasjes lager-/magasinbygning fra intendanturleiren på Gardermoen. Her har Ullensaker museum museumsbutikk og -kafé, samt utstillinger, arkiv og lager. 

Telthusetfra 1740 er det eldste huset fra Gardermoen militærleir. Det har trolig alltid fungert som lagerbygning, men i militær terminologi etter krigen er telthus navn på lagringssteder for materiell og utstyr til mobiliseringsshæren. Nå huser bygningen utstillingen "En særdeles skiøn Excerserplass Gardermoen kaldet".

Østerrikegata 13 var gateadressen til dette bolighuset som ble oppført på slutten av 1800-tallet av en lokal kjøpmann. Her leide han ut tre leiligheter til folk som arbeidet i militærleiren. Fra 1850-årene vokste det frem et boligområde like utenfor militærleiren som ble kalt «Østerrike» som besto av «Østerrikegata» og «Bakafor». I dag er halvdelen av huset kontorlokaler, mens den andre delen rommer utstillingen "Skomaker bli ved din lest".

Ballonghuset og Rawindhuset ble brukt i forbindelse med værobservasjoner og målinger. Disse huser i dag utstillinger om meteorologi.

Furua tilhørte romanimiljøet på Gardermoen. Det ble bygget mot slutten av 1800-tallet av Julius Furua. Huset var fødested til Ludvig Karlsen, stifteren av Evangeliesenteret, og barnebarn av Ludvig «Trondhjemmer» Karlsen. Fra sist på 1920-tallet benyttet sistnevnte stua som vinterbolig for seg og sin tallrike familie. Huset er satt i stand i sin opprinnelige form og er innredet slik det var da romanifolket bodde der. Furua sto opprinnelig inne på det nåværende flyplassområdet og ble flyttet til Tunet i 1998. Et tilbygg er fjernet, slik at det nå består av gang, kjøkken og stue. 

Posthuset er 69 meter lang, over én etasje – en typisk bygning for militærleiren. Den eldste delen er fra 1868 og var sannsynligvis en soldatforlegning. Huset ble senere påbygd, senest i årene 1940-45. Bygningen har fylt mange formål gjennom årene. Siden det var posthus fra 1940-årene og frem til flyttingen i 1997, har dette navnet blitt stående. I dag leies det ut med 14 kontorenheter med tilhørende spiserom og møterom med tekjøkken.


Forvaltning og drift av bygningene besørges av Tunet IS (interkommunalt samarbeid) – Tunstyret. Ullensaker kommune, Viken fylkeskommune og Museene i Akershus representert i styret. Målsetningen er å bevare bygningene for ettertiden samtidig som de skal være i daglig bruk.