<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Nettverket

Nettverket av medlemmer inkluderer frivillighet, museer, reiselivsaktører og småskala næringsbedrifter. I tillegg er kommunene Rælingen og Lillestrøm, foruten å være prosjektpartnere, også en viktig aktør og samarbeidspartner. Ved å innlemme medlemmer fra ulike næringer og sektorer kan vi oppnå verdiskaping av varighet og verdi. Medlemmer vil også kunne inkludere de som står i startgropa av å sette i gang med virksomhet. Vi ønsker et fellesskap og et felles mål for medlemmene, og gjennom utveksling av både tjenester og kunnskap skal de sammen kunne løfte hverandre. Tenke globalt og handle lokalt! Tømmerruta skal bidra til nettopp dette med møteplasser og fora, kurs og informasjon, i tillegg til å være en samarbeidspartner og tilrettelegger.

Tilskuddsordning

Tilrettelegging, formidling og bruk av områdets kulturminner er en viktig del av prosjektet. Riksantikvaren er her en viktig samarbeidspartner. Det er i tilknytning til Tømmerruta opprettet en egen tilskuddsordning med støtte fra Riksantikvaren og Viken fylkeskommune. Ordningen har fått navnet Tilskudd til verdiskaping rundt Nordre Øyeren og kan gi støtte til tiltak og prosjekter som bidrar til verdiskaping i området. Se https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-akershus/tilskudd-til-verdiskaping-rundt-nordre-oyeren.18031.aspx for tildelingskriterier og søknadsskjema. Ved spørsmål kan prosjektleder Hanne Libak kontaktes på e-post: hannelib@viken.no    

Mer synlighet 

Tømmerruta skal jobbe for å synliggjøre attraksjoner, kulturminner, turområder og næring, fortrinnsvis i det geografiske området som utgjør kommunene Rælingen og Lillestrøm. Der det sammenfaller med geografi og tema kan det i noen tilfeller være aktuelt å inkludere medlemmer også fra nabokommunene. Målet er å få flere besøkende til området, få de til å bli lenger, oppsøke flere steder og dermed også legge igjen mer penger. «Tømmerruta» skal ikke være et destinasjonsselskap, og en viktig arbeidsoppgave vil være å sette sammen opplevelser med ulike aktører, slik at de større destinasjonsselskapene kan selge nettopp disse ute i reiselivsverden via sine salgsapparater. Ikke alle våre medlemmer er medlem av Visit Greater Oslo destinasjonsselskap, men Tømmerruta er medlem og skal være en bidragsyter med informasjon og produktsammensetninger fra området. Gode reiselivsopplevelser gir ringvirkninger for hele området og bidrar til viktig verdiskapning. 

Organisering

Prosjektet er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, MiA – museene i Akershus og kommunene Lillestrøm og Rælingen. Prosjektleder er ansatt i Viken fylkeskommune. MiA har ansatt en egen reiselivskonsulent dedikert til Tømmerruta som har ansvaret for å videreutvikle og markedsføre reiselivskonseptet Tømmerruta.

Prosjektet har varighet ut året 2021. I den spesielle koronasituasjonen vi nå er i ser vi at prosjektet kanskje har større relevans en noensinne og vil jobbe aktivt for at det blir videreført også etter 2021.