Hopp til hovedinnhold
 /

Kjona

Kjona på Gamle Hvam kommer fra gården Funni. Den skal ha blitt bygd en gang i 1700-tallets andre halvdel. På 1930-tallet ble den først flytta til Hvam landbruksskole, og på 1980-tallet kom den til museet. 

  • 1/1
    Tom Jøran Bauer/MiA

Hva ble kjona brukt til?

I kjona tørket man korn, malt og lin. I første etasje er det et ildsted, og i andre etasje lå det som skulle tørkes, enten på spiler eller på et klede av hestetagl og bust. Man kunne også kombinere spiler og klede.  

Det skal ha blitt tørka malt til ølbrygging i kjona så seint som i 1903-1904. 

Fordi man fyrte i kjona, var bygget utsatt for brann. Mange kjoner brente rett og slett opp. På grunn av dette var det vanlig at kjona stod et stykke unna de andre husa på gården. 

Det er ingen pipe på kjona. Når det ble fyrt, sev røyken ut av sprekker og andre åpninger. 

 /

På gammelnorsk het huset kylna, som trolig er avledet fra latinsk culina, som betyr kjøkken. 

Betegnelsen finner vi første gang i Magnus Lagabøters landslov fra 1273. Der nevnes "kylnueldr", som noe som er nødvendig og derfor tillatt på gården. 

Torgeir Kylnusvart

I et brev fra 1343 fra Holter på Romerike nevnes en mann som het Torgeir Kylnusvart. Han hadde fått dette tilnavnet fordi det var svart og sotete i kjona, der han må ha hatt mye å gjøre. 

 /

Nye tider for kjona på Hvam

Dessverre var kjona i dårlig forfatning. For å ta best mulig vare på den for ettertida, ble det bestemt å flytte den innendørs. 

Hver stokk ble nøye merket, og deretter ble bygget plukket ned stokk for stokk. Hver stokk ble flyttet i en slags båre. 

  • 1/1
    Foto: Mari Marstein/MiA

Enkelte stokker i konstruksjonen har stort preg av aldersved, det vil si at det er fra trær som har oppnådd høy alder før de ble felt. De knyttes gjerne til bygninger fra 1700-tallet og tidligere. Å ta vare på dette er viktig med tanke på å bevare kildemateriale. 

 /

Kjonas nye plassering

Bak stallen, i hjørnet på låven, er det et stort rom der kjona fikk plass. Publikum får se bygget via låvekjøringa over stallen. 

Dette grepet gjør at vi kan stoppe forvitringa av tømmeret og ta vare på kjona uten å bytte ut bygningsdeler. 

Utstillingen i låven