Hopp til hovedinnhold
src="https://dms-cf-10.dimu.org/image/0334AS5LPVVH?dimension=1200x1200"/>

Medisinalberetning fra 1838

Doktor Niels Høegh var militærlege, såkalt corpslæge for Romerikes nasjonale musketerkorps. 

Han etablerte seg også som den første privatpraktiserende lege på Romerike. Han bodde på Jokstad gård i Skedsmo, og var et par år ordfører i kommunen, før han ble utnevnt til distriktslege for Øvre Romerike og flyttet til Ullensaker i 1841. 

 • 1/1
  Doktor Niels Høegh (1805-1842). Tegning hentet fra Bygdebok for Skedsmo av H. Haavelmo.

Doktor Niels Høegh (1805-1842) var yngste sønn av prest Niels Høegh (1736-1806), som levde og virket på Skedsmo prestegård, Huseby. 

Til Den Kongelige Norske Regjerings Departement for Kirke og Undervisnings-Væsenet!

Medicinal-Beretning for Aaret 1838

Den i Cancellie-skrivelse af 20. December 1803 befalede Medicinalberetning har jeg herved den Ære i Underdanighet at afgive. De i Undertegnedes saavel offentlige som private Praxis forekommende Sygdomsforme hvorom her Beretning kan være at afgive, have været følgende:

1. Nervefeber herskede fornemlig om Høsten, flere vare stærkt angrebne af den, især naar den nærmede sig den putride Characteer; alle der itide erholdt Lægehjælp helbreedes.

 • 1/1
  Nervefeber, eller Tyfoid feber, skyldes bakterien Salmonella typhi, og smitter ofte via avføring og drikkevann. Vanlige symptomer er feber, hodepine og kvalme, og noen får forstoppelse eller diare. Av og til blir det også utslett, som likner på typhus-sykdommen, derav navnet tyfoid feber. Illustrasjon: healthand.com
src="https://mm.dimu.org/image/02RW1XMMUC?dimension=1200x1200"/>

Catarrhalske Sygdomme indfandt sig hyppigst i sidste Halvdeel af August Maaned, hvilket maa tilskrives det på den Tid indtrufne kolde og regnfulde Veir; hvilket tilligemed den da, efter et for mange knapt Aar, indtrufne Potatishøst frembragte hyggige Diarrhoer, og Dysenterier af mild Characteer. Sygdommene vare under uheldige Omstændigheder, saasom hos Fattige, ofte haardnakne.

Catarrhalske sykdommer betyr betennelsessykdommer, særlig i slimhinner, f eks. i luftveiene, øynene, magesekken, blæren m.m.

De saakaldte Varioloider viste sig hos Enkelte og vare godartede, hvilket ogsaa var Tilfælde ved de forekommende Meslinger.

Varioloider er en mild form for koppersykdom som kan forekomme blant folk som er vaksinerte. 

src="https://mm.dimu.org/image/02RW1aHKJ6?dimension=1200x1200"/>

Venerisk Syge og Fnat var hyppigere end i forrige Aar.

 • Skabb, også kalt fnatt. Et lite dyr som kryper inn under huden og legger egg. Når disse klekkes kryper nye skabb ut og lager nye ganger under huden. Dette klør skrekkelig, derfor begrepet "Jeg får fnatt!" (Jeg blir gal.) Det har eksistert fnattsalve mot sykdommen i hvert fall fra midt på 1800-tallet, og før det tok en knekken på dyret ved å stikke en nål inn i det gjennom huden, slik at det døde...

Øienbetændelser af den scrophuløs Art ledsagede den saa hyppig hos Børn stedfindende scrophuløse Diathese.

Scrophuløs diathese betyr at barna ble svakelige og tilbøyelige til å få Scrophulose, som er en gammeldags samlebetegelse for byller og betennelser i ulike deler av kroppen.

Hysterie var meget hyppig forenet med Mavekrampe, og ofte blot et Symptom paa organiske Feil, og Sygdomme i Livmoderen.

Rene gigtiske Sygdomme vare hos Almuen ikke saa gjængse som rheumatiske især chroniske. Disse ere de hos den arbeidende Klasse paa Landet meest herskende Sygdomme. Aarsagen maa deels tilskrives en utilstrækkelig Bedækning, og deels de om Vinteren hyggpige Afvexlinger av Opholdet i den varme og fugtige Luft i deres Bopæle, og den kolde og raae, naar de ere paa Arbeide.

src="https://mm.dimu.org/image/02RW1hjGpc?dimension=1200x1200"/>

Frostskader indtraf meget i Begyndelsen av Aaret, da Kulden var stærkest, fornemlig i Fødderne og Tærne; som hos Nogle endog vare saa stærkt angrebne at de gik over i Koldbrand. 

 • 1/1
  Forfrysning finnes i flere grader, og når vevet dør pga. kulde kan det bli svart og til slutt dø. Dette kaldes koldbrann. Da kan amputasjon være eneste løsning. Illustrasjon: fra Norsk speiderforbund.

Flere Ledforvridninger indtraf især af Overarmen, og hos en Kone var Underkjæven af Muskelens egen Indvirkning gaaen af læd; men alle reponertes heldigen.

En middelaldrende Mand av den bedre Klasse var angreben av den Art Sindsygdom, der yttrer sig med en fix Ideé.

src="https://mm.dimu.org/image/022sA35HW1AY?dimension=1200x1200"/>

Blant merkværdige sporadiske Sygdomme kan anføres et Exempel paa den store Tilhælings Kraft Naturen besidder i sunde ungdommelige Legemer. Haanden og 3de Fingre paa en halvvoxen Pige blev ved at trækkes ind i Valtsen af en Træskemaskine saaret saaledes at den ved første Øiekast saae ud som en aldeles uformelig Masse, ved nærmere Undersøgelse fandtes nogle af Leddene i Fingrene knuste og disse saavel som Haanden paa Rygfladen næsten blottede for bløde Dele, da Vedkommende ei vilde amputeres, forsøgtes Helbredelse, som lykkedes fuldkommen.

 • Treskemaskin
  Treskemaskinen var kanskje av en slik type, med rillede valser som hånden kunne sette seg fast i. Bildet er hentet fra DigitaltMuseum. Se digitaltmuseum.no/021026108927

2. Veirliget afvigte Aar var fremhærskende koldt og regnfuldt, hvilket havde tilfølge flere catarrhalske og abdominale Tilfælde. For afgrøden var af sund og nærende Beskaffenhed, og tildeels rigelig, hvilket havde velgjørende Indflydelse paa Sundhedstilstanden.

Sagt i mer moderne norsk: Været i fjor var mye kaldt og regnfullt, noe som medførte mange mageproblemer. Men da høsten kom og avlingen var sund og ga god, og delvis rikelig næring, påvirket det sunnhetstilstanden positivt.

src="https://mm.dimu.org/image/02RW1gEcGk?dimension=1200x1200"/>

3. De sygdomme der almindeligt forekom ved Romerigske Corps’s Samling til Exercitie, blant Mandskabet vare Haardnakne Diarrhoer og Forkjølelsesfebre.

4. Som henhørende til medicinsk-forensiske Forretninger kan henføres at Undertegnede har afgivet flere Betænkninger om Militaires Tjenstdygtighed.

Jogstad Gaard
26. Januar 1839


Underdanig
N. Høegh
Corpslæge og practiserende Læge paa Rommerige.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1