<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Vedlikehold

I august 2019 startet arbeidene med omfattende vedlikehold på Gamle Hvam. Arbeidene pågår fremdeles.

Det er Viken fylkeskommune som eier bygninger og grunn på Gamle Hvam museum, og som har ansvar for ekstraordinært vedlikehold. 

  • Tunet Aasvangen
    Vidar Aasvangen

I tillegg til er det i Viken fylkeskommune en avdeling som virker som Riksantikvarens forlengede arm. Alt som skal gjøres med bygningene på Gamle Hvam, skal gjøres i samråd med dem, og det skal gjøres etter riktige, håndverksmessige prinsipper.

Hva skal gjøres?

Det ble i utgangspunktet bevilget kr 4 000 000,- til vedlikeholdsprosjektet som skulle omfatte taket på Svalgangsbygningen, tak på bua og på kjona, samt vedlikehold av bryggerhuset. 

Endringer

I løpet av 2019 førte imidlertid problemer med telehiv til setningsskader i Gulbygningen, og man var redd for at telehiv og bevegelser i grunnen også kunne bety problemer for sprinkleranlegget som beskytter bygningene mot brann. Det ble derfor bestemt å omprioritere noe av midlene slik at man fikk drenert rundt Svalgangsbygningen og Gulbygningen, samt gjort nødvendige utbedringer av sprinkleranlegget. Det ble søkt om ytterligere midler slik at det planlagte prosjektet kunne holde fram, noe fylkeskommunen etterkom. Ekstrabevilgningen var på kr 1 500 000,-. 

Framdrift

Svalgangsbygningen

Vedlikehold av taket på Svalgangsbygningen ble igangsatt som planlagt. Reparasjoner av råteskader ble fullført i desember 2019. 

Oppdatering april 2020

I løpet av arbeidene med Svalgangsbygningen ble det klart at også andre forhold ved bygningen burde undersøkes og vurderes. Det ble derfor bestilt en helhetlig rapport om bygningens tilstand. Den ble ferdigstilt før påske, og er oversendt eier. Rapporten peker blant annet på at veggene presses nedover og utover, noe som fører til at vinduer og dører står i spenn. Det må være opp til eier å ta stilling til om det skal settes i verk ytterligere vedlikeholdsarbeider. Inntil videre vil Svalgangsbygningen stå som den har gjort en stund, da det er lite hensiktsmessig å legge tekke på taket dersom det skulle vise seg ønskelig f.eks. å gå i gang med å rette opp veggene. 

Bua

Arbeidene med taket på bua kom i gang i januar 2020. All takstein ble tatt ned og gjort rene, og nye sløyfer og lekter ble lagt. Også klokketårnet ble tatt ned i sin helhet og skal også gjennomgå vedlikehold. Riksantikvaren har godkjent de foreslåtte utbedringene. 

Oppdatering april 2020

Et stykke ut i arbeidene ble det oppdaget råte i flere av takåsene. For å få reparert/byttet ut disse, må gavlveggene tas ned. Dette er en omfattende jobb som krever mer penger. Søknad er derfor sendt eier. 

Kjona

Kjona skulle opprinnelig vedlikeholdes der den nå står, med nytt tak og utskiftning av ødelagt materiale. Vinteren 2019/20 ble det imidlertid i samråd med vernemyndighetene bestemt at hele bygget i stedet skal flyttes inn i ett av de store rommene i låven. Det er en del materialer i kjona som er svært gamle, og som det er vanskelig å ta vare på om det fortsatt skal stå ute. Når bygget flyttes inn, kan alt materiale tas vare på slik det er, og publikum kan se bygget via låvekjøringa. 

​Oppdatering april 2020

Nes kommune har gitt tillatelse til flytting, og vi kan gå i gang med arbeidene. 

​Bryggerhuset

Det er bestemt at arbeidene med bryggerhuset inntil videre settes på vent.