<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Vedlikehold

I august 2019 startet arbeidene med omfattende vedlikehold på Gamle Hvam. Arbeidene pågår fremdeles.

Det er Viken fylkeskommune som eier bygninger og grunn på Gamle Hvam museum, og som har ansvar for ekstraordinært vedlikehold. 

  • Tunet Aasvangen (Foto/Photo)
    Vidar Aasvangen

I tillegg til er det i Viken fylkeskommune en avdeling som virker som Riksantikvarens forlengede arm. Alt som skal gjøres med bygningene på Gamle Hvam, skal gjøres i samråd med dem, og det skal gjøres etter riktige, håndverksmessige prinsipper.

Hva skal gjøres?

Det ble i utgangspunktet bevilget kr 4 000 000,- til vedlikeholdsprosjektet som skulle omfatte taket på Svalgangsbygningen, tak på bua og på kjona, samt vedlikehold av bryggerhuset. 

Endringer

I løpet av 2019 førte imidlertid problemer med telehiv til setningsskader i Gulbygningen, og man var redd for at telehiv og bevegelser i grunnen også kunne bety problemer for sprinkleranlegget som beskytter bygningene mot brann. Det ble derfor bestemt å omprioritere noe av midlene slik at man fikk drenert rundt Svalgangsbygningen og Gulbygningen, samt gjort nødvendige utbedringer av sprinkleranlegget. Det ble søkt om ytterligere midler slik at det planlagte prosjektet kunne holde fram, noe fylkeskommunen etterkom. Ekstrabevilgningen var på kr 1 500 000,-. 

Framdrift

Svalgangsbygningen

Vedlikehold av taket på Svalgangsbygningen ble igangsatt som planlagt. Reparasjoner av råteskader ble fullført i desember 2019. 

Oppdatering april 2020

I løpet av arbeidene med Svalgangsbygningen ble det klart at også andre forhold ved bygningen burde undersøkes og vurderes. Det ble derfor bestilt en helhetlig rapport om bygningens tilstand. Den ble ferdigstilt før påske, og er oversendt eier. Rapporten peker blant annet på at veggene presses nedover og utover, noe som fører til at vinduer og dører står i spenn. Det må være opp til eier å ta stilling til om det skal settes i verk ytterligere vedlikeholdsarbeider. Inntil videre vil Svalgangsbygningen stå som den har gjort en stund, da det er lite hensiktsmessig å legge tekke på taket dersom det skulle vise seg ønskelig f.eks. å gå i gang med å rette opp veggene. 

Oppdatering pr. september 2020

Vi venter på at Viken fylkeskommune skal ta en avgjørelse på hvor mye som skal gjøres med bygningen, og på tilhørende bevilgning. Vi håper at administrasjonen anbefaler full istandsetting og at politikerne går for det og bevilger nok penger på budsjettet for 2021. Inntil videre står bygningen med tett plastduk på taket, hvilket ikke ser pent ut, men er solid nok.

Bua

Arbeidene med taket på bua kom i gang i januar 2020. All takstein ble tatt ned og gjort rene, og nye sløyfer og lekter ble lagt. Også klokketårnet ble tatt ned i sin helhet og skal også gjennomgå vedlikehold. Riksantikvaren har godkjent de foreslåtte utbedringene. 

Oppdatering april 2020

Et stykke ut i arbeidene ble det oppdaget råte i flere av takåsene. For å få reparert/byttet ut disse, må gavlveggene tas ned. Dette er en omfattende jobb som krever mer penger. Søknad er derfor sendt eier. 

​Oppdatering pr. september 2020

Det jobbes fra fylkets side med å skaffe penger på inneværende års budsjett slik at bua kan bli satt helt i stand i 2020.

Oppdatering pr. oktober 2020

Fylket har gjort en omdisponering av vedlikeholdsmidlene, slik at midler som  var satt av til taktekke på Svalgangsbygningen, nå flyttes til bua, slik at arbeidene der kan ferdigstilles. Det blir holdt oppstartsmøte for den videre prosessen i løpet av første uke i november. Øvrig framdrift avhenger av snekkernes kapasitet. 

Oppdatering pr. mai 2021

Arbeidene på bua er ferdige. 

Kjona

Kjona skulle opprinnelig vedlikeholdes der den nå står, med nytt tak og utskiftning av ødelagt materiale. Vinteren 2019/20 ble det imidlertid i samråd med vernemyndighetene bestemt at hele bygget i stedet skal flyttes inn i ett av de store rommene i låven. Det er en del materialer i kjona som er svært gamle, og som det er vanskelig å ta vare på om det fortsatt skal stå ute. Når bygget flyttes inn, kan alt materiale tas vare på slik det er, og publikum kan se bygget via låvekjøringa. 

​Oppdatering april 2020

Nes kommune har gitt tillatelse til flytting, og vi kan gå i gang med arbeidene. 

​Oppdatering pr. september 2020

Kjona er flyttet inn i hjørnerommet på låven, og det meste er satt opp igjen. Litt gjenstår, men vi vil la halve taket være av, slik at en fra kjørebrua inni låven skal kunne se ned på og inn i kjona. Vi planlegger utstillingsbelysning slik at kjona blir lett å se, både ovenfra og fra bakkeplan når vi etterhvert vil åpne for publikum der også. Dette vil i første omgang bare være for grupper, for det er litt små dører en må gjennom for å komme til på bakkeplan. Dersom låven blir rettet opp og døra fra stallen igjen lar seg åpne, vil tilgangen til kjona på bakkeplan bli mye bedre.

​Bryggerhuset

Det er bestemt at arbeidene med bryggerhuset inntil videre settes på vent.