<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Vedlikehold

I august 2019 startet arbeidene med omfattende vedlikehold på Gamle Hvam. Arbeidene pågår fremdeles.

Svalgangsbygningen

Vedlikehold av taket på Svalgangsbygningen ble igangsatt som planlagt. Reparasjoner av råteskader ble fullført i desember 2019. 

I løpet av arbeidene med Svalgangsbygningen ble det klart at også andre forhold ved bygningen burde undersøkes og vurderes. Det ble derfor bestilt en helhetlig rapport om bygningens tilstand. Den ble ferdigstilt før påske, og er oversendt eier. Rapporten peker blant annet på at veggene presses nedover og utover, noe som fører til at vinduer og dører står i spenn. Det må være opp til eier å ta stilling til om det skal settes i verk ytterligere vedlikeholdsarbeider. Inntil videre vil Svalgangsbygningen stå som den har gjort en stund, da det er lite hensiktsmessig å legge tekke på taket dersom det skulle vise seg ønskelig f.eks. å gå i gang med å rette opp veggene.

Oppdatering pr april 2022

Nå skjer det mye spennende med bygget! NGIs rapport inneholdt svært gledelig nyheter. Det er ikke kvikkleire i området rundt Svalgangsbygningen!

Stillaset, av typen "tak over tak", blir i disse dager satt opp. Det sikrer at vi kan jobbe med bygget, samtidig som det er beskyttet mot elementene. Det er gjort grundige undersøkelser for å kunne forstå bygningen bedre – og dermed forstå hvorfor skadene har oppstått. Bygningen er skannet utvendig både med og uten panel, og deler av gulvene i begge etasjer er tatt opp.

Panelet på østre og søndre vegg er fjernet, noe som gir verdifull informasjon om tømmerkassens tilstand. I tillegg ser vi spor etter tidligere endringer i bygget. For eksempel ser vi at det kan ha vært en ytterdør i bygningens sørøstre del. Vi arbeider også med å finne gamle bilder og annen dokumentasjon av tidligere arbeid med bygget.

Det går sakte, men sikkert fremover, men svalgangsbygningen blir dessverre utilgjengelig for publikum de neste årene. Som et plaster på såret får publikum muligheten til å komme opp i stillaset til sommeren, og kan da se bygningen fra en helt ny vinkel. I tillegg er den 360-graders fotografert innvendig, og det vil etter hvert bli mulig for publikum å se innsiden av svalgangsbygningen digitalt.

Vi gleder oss til å dele mer om det vi finner ut!

Oppdatering pr. september 2021

Tidligere i år bevilget Viken Fylkeskommune 4 millioner til vedlikehold på Gamle Hvam, og da spesielt svalgangsbygningen.  MIA har fått prosjektansvaret, og har startet arbeidet. Det er viktig å få oversikt over både skader og årsakene til disse før man setter i gang tiltak, og disse undersøkelsene vil ta tid.

Tilstandsrapporten som ble utarbeidet våren 2020 anbefalte en undersøkelse av grunnforholdene på Gamle Hvam. Kulturrådet har bevilget sikringsmidler til dette arbeidet, og vi venter nå på at Norsk geoteknisk institutt (NGI) skal komme på besøk.  Først når NGI har avlagt rapport, kan videre tiltak vurderes.

I påvente av at arbeidet skal starte opp, er det behov for å sikre svalgangsbygningen for vinteren. Den står jo fremdeles uten tak.  En løsning som vurderes er «tak over tak.» Det vil si at bygningen kles inn med stillas og presenning.  Kanskje ikke den vakreste løsningen, men det er en løsning som vil gi bygningen god beskyttelse mot vær og vind, samt gi gode arbeidsforhold for håndverkerne når den tid kommer. 

  • Tunet Aasvangen (Foto/Photo)
    Tunet i fugleperspektiv. Vidar Aasvangen

Det er Viken fylkeskommune som eier bygninger og grunn på Gamle Hvam museum, og som har ansvar for ekstraordinært vedlikehold. Kjona

Kjona skulle opprinnelig vedlikeholdes der den nå står, med nytt tak og utskiftning av ødelagt materiale. Vinteren 2019/20 ble det imidlertid i samråd med vernemyndighetene bestemt at hele bygget i stedet skal flyttes inn i ett av de store rommene i låven. Det er en del materialer i kjona som er svært gamle, og som det er vanskelig å ta vare på om det fortsatt skal stå ute. Når bygningen står innendørs kan alt materiale tas vare på slik det er, og publikum kan se bygget via låvekjøringa. 

På kjørebrua på låven vises en utstilling som forteller historien til den lille bygningen, kjona som bygningstype og hva den ble brukt til. 

Bua

  • Vedlikehold på bua september 2020 (Foto/Photo)
    Fra restaureringen av bua

Arbeidene med taket på bua kom i gang i januar 2020. All takstein ble tatt ned og gjort rene, og nye sløyfer og lekter ble lagt. Også klokketårnet ble tatt ned i sin helhet og satt i stand. Riksantikvaren har godkjent alle utbedringene. Et stykke ut i arbeidene ble det oppdaget råte i flere av takåsene. For å få reparert/byttet ut disse, måtte gavlveggene tas ned.  Arbeidene på bua er nå ferdige.

​​Bryggerhuset

Det er bestemt at arbeidene med bryggerhuset inntil videre settes på vent.